Jälleen Kokkolassa!

Näytteilleasettajille

Info

AIKATAULU
Jul­kais­taan lähem­pä­nä tapah­tu­maa.

 

RINTAKORTIT

Rin­ta­kor­tit voit nou­taa infos­ta per­jan­tais­ta alkaen. Rin­ta­kort­te­ja ei tar­vit­se tila­ta erik­seen hen­ki­löi­den nimil­lä.

 

YRITYKSESI NÄKYVYYS MESSULUETTELOSSA JA JULKAISUISSA

Lähe­tät­hän meil­le logon­ne ja lyhyen esit­te­ly-/in­fo­teks­tin yri­tyk­ses­tän­ne. (max 200 merk­kiä)
Tämä tulee esil­le net­ti­si­vuil­lem­me ja mes­su­leh­teen näyt­teil­lea­set­ta­ja­luet­te­loon.

Some­ka­na­vis­sa tulem­me esit­te­le­mään myös kaik­ki muka­na ole­vat yri­tyk­set sto­ryn puo­lel­la, joten lähe­tät­hän tähän lisäk­si jon­kin sopi­van kuvan.
Teks­ti somes­sa tulee ole­maan sama kuin näyt­teil­lea­set­ta­ja­luet­te­los­sa.
Lähe­tät­hän nämä kaik­ki 8.5 men­nes­sä.

Yri­tyk­sen­ne esit­te­ly­teks­tin voit­te ilmoit­taa osoit­tee­seen nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

KALUSTEET

Mes­suo­sas­to­jen ja telt­to­jen raken­ta­mi­ses­ta vas­taa Mai­se­ri Oy.
Tutus­tu tuot­tei­siin täs­tä

Tilauk­set: info@rohkievents.fi

 

RAVINTOLA

 

PYSÄKÖINTI

Pysä­köin­ti tapah­tu­man aika­na Tapah­tu­ma­puis­toon, jos­ta non-stop kul­je­tus bus­sil­la aivan alu­eel­le saak­ka. Näyt­tei­lea­set­ta­jil­le pysä­köin­ti on ilmai­nen.  Mes­sua­lue on sul­jet­tu autoil­ta lau­an­tais­ta sun­nun­tai­hin tur­val­li­suus­syis­tä.

Hinnat

Lai­tu­ri­pai­kat:

35 € / m2 (veneen pituus x leveys)
Alen­nus venees­tä nro 2. 20 %,
nro 3. 30 %, nro 4. ja sitä seu­raa­vis­ta 40 %
Vene nro 1. on aina suu­rin, nro 2. toi­sek­si suu­rin jne.

Maa­osas­to:

35 € / m2 (sis. maa-alu­een ilman katos­ta)
Mini­mi­ko­ko 6 m²
(mini­mi­ko­koi­sel­le osas­tol­le oma val­koi­nen telt­ta)

Varaus­mak­su 140€.
Varaus­mak­su sisäl­tää näky­vyy­den näyt­teil­lea­set­ta­ja­luet­te­los­sa netis­sä sekä näky­vyy­den mes­su­jen some­ka­na­vas­sa.

Las­ku­tus 2 kk ennen tapah­tu­maa.

Säh­köt A10 119€  A16 129€  A16/380V 299€  A32/380V 468€

Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään voi­mas­sa ole­va alv.

Kysy mah­dol­li­suut­ta isom­mas­ta näky­vyys­pa­ke­tis­ta!

Messualue

Osallistumisehdot

K
L

Lue osallistumisehdot tästä

Ylei­set ehdot

Jär­jes­tä­jä:

Roh­ki Events / Hil­la Group Oyj
y‑tunnus 0198165–6

osoi­te: Ran­ta­ka­tu 10, 67100 Kok­ko­la
säh­kö­pos­ti: info@rohkievents.fi
verk­ko­si­vu: www.rohkievents.fi

Jäl­jem­pä­nä “Jär­jes­tä­jä”.

Näyt­teil­lea­set­ta­ja:

Osa­puo­li, joka varaa osas­ton näyt­te­ly­ti­lak­si Jär­jes­tä­jäl­tä.
Jäl­jem­pä­nä “Näyt­teil­lea­set­ta­ja”

Jär­jes­tä­jä ja Näyt­teil­lea­set­ta­ja jäl­jem­pä­nä erik­seen ”Osa­puo­li” ja yhdes­sä ”Osa­puo­let”.

1. Näyt­te­ly­ti­lan varaus
Jär­jes­tä­jän lähet­tä­mä tilaus­vah­vis­tus on molem­pia Osa­puo­lia sito­va, ellei Näyt­teil­lea­set­ta­ja ole kir­jal­li­ses­ti toi­mit­ta­nut rekla­maa­tio­ta asias­ta 7 päi­vän kulues­sa tilaus­vah­vis­tuk­sen päi­väyk­ses­tä Jär­jes­tä­jäl­le. Näyt­teil­lea­set­ta­ja ei ole ilman Jär­jes­tä­jän etu­kä­teis­tä kir­jal­lis­ta lupaa oikeu­tet­tu vuo­kraa­maan tai luo­vut­ta­maan edel­leen osas­to­aan tai sen osaa.

Jär­jes­tä­jä mää­rää osas­to­jen sijain­nin. Jär­jes­tä­jäl­lä on oikeus Näyt­teil­lea­set­ta­jaa kuu­le­mat­ta vaih­taa tilaus­vah­vis­tuk­sen mukais­ta osas­ton sijain­tia ilmoit­ta­mal­la muu­tok­ses­ta Näyt­teil­lea­set­ta­jal­le. Täl­lai­sil­la muu­tok­sil­la ei ole vai­ku­tus­ta hin­toi­hin.

2. Mak­sueh­dot
Las­ku­tus 2 kk ennen tapah­tu­maa. Mah­dol­li­set mes­su­jen aika­na tai mes­su­ja ennen teh­dyt lisä­ti­lauk­set las­ku­te­taan mes­su­jen jäl­keen. Mak­sueh­to on nel­jä­tois­ta (14) päi­vää net­to, ellei toi­sin kir­jal­li­ses­ti sovi­ta. Vii­väs­tys­kor­ko on seit­se­män (7) pro­sent­tia.
Osas­to luo­vu­te­taan Näyt­teil­lea­set­ta­jal­le erään­ty­nei­den mak­su­jen olles­sa koko­nai­suu­des­saan suo­ri­tet­tu.

3. Hin­nan muu­tok­set
Jär­jes­tä­jä pidät­tää oikeu­den hin­nan­muu­tok­seen, mikä­li tilaus­vah­vis­tuk­sen jäl­keen on tapah­tu­nut Jär­jes­tä­jän toi­min­nas­ta riip­pu­mat­to­mia kus­tan­nus­ten muu­tok­sia, jot­ka perus­tu­vat esi­mer­kik­si hin­taan vai­kut­ta­van lain­sää­dän­nön, ylei­sen palk­ka­ta­son, tul­lien tai vero­jen muu­tok­seen.

4. Näyt­teil­lea­set­ta­jan peruut­ta­mi­nen
Mikä­li peruut­ta­mi­nen tapah­tuu alle 60 vrk ennen mes­su­ja on Näyt­teil­lea­set­ta­ja vel­vol­li­nen mak­sa­maan 100 % hin­nas­ta Jär­jes­tä­jäl­le.

5. Mes­su­ra­ken­teet ja kalus­teet
Näyt­teil­lea­set­ta­ja­pal­ve­lui­ta ja mes­su­ra­ken­ta­mis­ta koor­di­noi Jär­jes­tä­jä. Vas­tuul­li­se­na mes­su­ra­ken­ta­ja­na toi­mii
Mai­se­ri Oy (y‑tunnus 0895125–7).Messurakenne- ja kalus­te­ti­lauk­set: info@rohkievents.fi
Hin­nat ja tuot­teet: Kalus­te­ku­vas­to
Tilauk­set vii­meis­tään 40vrk ennen mes­su­ja.

6. Vir­ta­syöt­tö
Osas­tol­le tule­va vir­ta­syöt­tö tulee tila­ta erik­seen.
Tilauk­set: info@rohkievents.fi

7. Raken­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen
Tapah­tu­man raken­ta­mis- ja pur­kua­jat tulee tar­kis­taa net­ti­si­vuil­ta kun­kin tapah­tu­man näyt­teil­lea­set­ta­jien sivuil­ta www.vesillemessut.fi. Osas­to­jen pur­ka­mi­nen ei ole sal­lit­tua ennen tapah­tu­man päät­ty­mis­tä.
Mes­su­jen raken­ne­kor­keus on 250cm. Kor­keim­piin raken­nel­miin on pyy­det­tä­vä Jär­jes­tä­jäl­tä etu­kä­tei­nen kir­jal­li­nen lupa. Väli­sei­nien kor­keu­den (vakio 250cm) ylit­tä­vä raken­ne, somis­tus tai näyt­te­lye­si­ne, jon­ka sijoit­ta­mi­sel­le on saa­tu lupa, on pidet­tä­vä vähin­tään 0,5 met­rin etäi­syy­del­lä naa­pu­rio­sas­ton rajas­ta.
Mate­ri­aa­lien kiin­nit­tä­mi­nen sei­niin on kiel­let­ty. Näyt­teil­lea­set­ta­ja on vas­tuus­sa vahin­gois­ta, jot­ka aiheu­tu­vat Jär­jes­tä­jän omai­suu­del­le. Näyt­teil­lea­set­ta­ja on vas­tuus­sa kai­kis­ta osas­ton­sa raken­tei­den, mate­ri­aa­lien, toi­min­nan, tava­roi­den ja pal­ve­lui­den aiheut­ta­mis­ta hen­ki­lö- ja esi­ne­va­hin­gois­ta Jär­jes­tä­jään ja mui­hin kol­man­siin tahoi­hin näh­den. Näyt­teil­lea­set­ta­jan raken­tei­den tulee olla siis­tit ja asian­mu­kai­set. Jär­jes­tä­jäl­lä on oikeus puut­tua osas­ton raken­ta­mi­seen ja somis­ta­mi­seen.

8. Sii­vous
Jär­jes­tä­jä vas­taa mes­sua­lu­een yleis­ten aluei­den sii­vouk­ses­ta. Näyt­teil­lea­set­ta­jat vas­taa­vat omien osas­to­jen­sa sii­vouk­ses­ta. Näyt­teil­lea­set­ta­ja, jon­ka esit­te­ly tai myyn­ti tuot­taa nor­maa­lia enem­män jät­tei­tä, tulee sopia asias­ta Jär­jes­tä­jän kans­sa etu­kä­teen kir­jal­li­ses­ti. Raken­nus- ja pur­ku­jät­teet tulee toi­mit­taa niil­le vara­tuil­le jäte­la­voil­le.

9. Var­tioin­ti ja vakuu­tus
Jär­jes­tä­jä huo­leh­tii alu­een yleis­var­tioin­nis­ta mes­su­jen ja raken­nus- sekä pur­ku­vai­heen aika­na. Näyt­teil­lea­set­ta­jan on itse huo­leh­dit­ta­va tar­peel­li­sik­si kat­so­mis­taan varkaus‑, palo- tai muis­ta vakuu­tuk­sis­ta. Jär­jes­tä­jä ei vas­taa vahin­gois­ta, jos Näyt­teil­lea­set­ta­jan omai­suut­ta kato­aa tai vahin­goit­tuu.

10. Tuot­tei­den myyn­ti
Tuot­tei­den myyn­ti, mai­nos­ta­mi­nen ja esit­te­ly mes­suil­la on sal­lit­tua osas­tol­la. Näyt­teil­lea­set­ta­ja vas­taa sii­tä, että näyt­teil­le ase­te­tut tuot­teet eivät vaa­ran­na vie­rai­li­joi­den, hen­ki­lös­tön ja kenen­kään muun­kaan ter­veyt­tä. Näyt­teil­lea­set­ta­ja vas­taa näyt­teil­le ase­tet­ta­vien­sa tuot­tei­den asian­mu­kai­suu­des­ta, tar­vit­ta­vien viran­omais­lu­pien voi­mas­sao­los­ta, tuo­te­mer­kin­nöis­tä, elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta tms. ja vakuut­taa, että näyt­teil­le aset­ta­mi­sel­la ei riko­ta min­kään kol­man­nen tahon oikeuk­sia eikä riko­ta lakia.

11. Tur­val­li­suus
Näyt­teil­lea­set­ta­ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan Jär­jes­tä­jän ja viran­omais­ten ohjei­ta palo- ja muu­hun tur­val­li­suu­teen liit­tyen.

Jär­jes­tä­jäl­lä on oikeus pois­taa tuot­teet, jot­ka voi­vat olla vaa­rak­si tai häi­riök­si toi­sil­le Näyt­teil­lea­set­ta­jal­le, vie­rai­li­joil­le tai muil­le tahoil­le.

Kulut­ta­ja­tur­val­li­suus­lain (920/2011, muu­tok­si­neen) mukai­sia kulut­ta­ja­pal­ve­lu­ja tar­joa­vien Näyt­teil­lea­set­ta­jien on laa­dit­ta­va toi­min­taan­sa kos­ke­va tur­val­li­suus­asia­kir­ja, joka sisäl­tää suun­ni­tel­man vaa­ro­jen tun­nis­ta­mi­sek­si ja ris­kien hal­lit­se­mi­sek­si sekä niis­tä tie­dot­ta­mi­sek­si pal­ve­lun tar­joa­mi­ses­sa muka­na ole­vil­le. Näyt­teil­lea­set­ta­jan tuot­taes­sa näi­tä kulut­ta­ja­pal­ve­lu­ja osas­tol­la, on Näyt­teil­lea­set­ta­jal­la vel­vol­li­suus laa­tia tur­val­li­suus­asia­kir­ja ja toi­mit­taa se Jär­jes­tä­jäl­le 30 vuo­ro­kaut­ta ennen tapah­tu­maa.
Eläin­ten tuo­mi­nen edel­lyt­tää Jär­jes­tä­jän etu­kä­teis­tä kir­jal­lis­ta suos­tu­mus­ta.

LAITURIT JA VENEET

Lai­tu­reil­le on pääs­tä­vä ja ne on pidet­tä­vä vapaa­na ihmis­ten liik­ku­mis­ta lai­tu­reil­la hait­taa­vis­ta esteis­tä. Las­ten­vau­nu­jen vie­mi­nen lai­tu­reil­le on kiel­let­ty. Las­ten­vau­nut jäte­tään säi­löön lai­tu­reil­la vie­rail­les­sa. Tar­vit­taes­sa var­ti­jat voi­vat rajoit­taa lai­tu­reil­le saman­ai­kai­ses­ti pää­syä hen­ki­löi­den mää­rää var­mis­taak­seen lai­tu­rei­den kan­to­ky­vyn. Veneil­le pää­syn tulee aina olla tur­val­lis­ta. Vie­rai­li­jat on opas­tet­ta­va oikeas­ta venee­seen nouse­mis­ta­vas­ta ja tar­vit­taes­sa saa­ta­va apua venee­seen nouse­mi­ses­sa. Näyt­teil­lea­set­ta­jat ovat vas­tuus­sa kaik­kien vie­rai­den­sa ja oman hen­ki­lö­kun­tan­sa ter­vey­des­tä ja tur­val­li­suu­des­ta veneis­sä ja nii­den ympä­ris­tös­sä lai­tu­ria­lu­eel­la. Eri­tyis­tä huo­mio­ta tulee kiin­nit­tää, jos kul­ku­käy­tä­vää käy­te­tään venee­seen nouse­mi­seen.

Jos näyt­teil­lea­set­ta­jal­la on maa­osas­tol­la venei­den ympä­ril­le raken­net­tu taso (ns. kat­se­lu­la­va), sen tulee olla vakaa ja asen­net­tu tasai­sel­le alus­tal­le. Lavan ympä­ril­lä ole­vat kai­teet on kiin­ni­tet­tä­vä tuke­vas­ti. Näyt­teil­lea­set­ta­jat ovat vas­tuus­sa käyt­tä­mien­sä taso­jen ja por­tai­den tur­val­li­suu­des­ta. Vie­rai­li­joil­le tulee ohjeis­taa oikea tapa astua lai­tu­ril­le ja tar­vit­taes­sa saa­da apua lai­tu­ril­le pää­se­mi­seen.

12. Mes­su­jen peruut­ta­mi­nen ja siir­tä­mi­nen sekä yli­voi­mai­nen este
Jär­jes­tä­jä pidät­tää itsel­leen oikeu­den mes­su­jen peruut­ta­mi­neen tai siir­tä­mi­seen toi­seen ajan­koh­taan, jos Jär­jes­tä­jän ilmoit­ta­mil­la perus­teil­la tapah­tu­maa ei voi­da toi­meen­pan­na ilmoi­tet­tu­na ajan­koh­ta­na. Jär­jes­tä­jä voi kat­soa mes­su­jen peruut­ta­mi­sen tai siir­tä­mi­sen toi­seen ajan­koh­taan esi­mer­kik­si, näi­hin kui­ten­kaan rajoit­tu­mat­ta, Näyt­teil­lea­set­ta­jien, mes­su­vie­rai­li­joi­den tai mui­den taho­jen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si.

Jär­jes­tä­jä pidät­tää itsel­leen oikeu­den mes­su­jen peruut­ta­mi­seen tai siir­tä­mi­seen toi­seen ajan­koh­taan, ellei nii­tä voit­ta­mat­to­mien estei­den tai Jär­jes­tä­jäs­tä riip­pu­mat­to­mien tapah­tu­mien, joi­den vai­ku­tuk­sia ei voi­da koh­tuu­del­la vält­tää tai voit­taa, vuok­si voi­da toi­meen­pan­na ilmoi­tet­tu­na aika­na.

13. Sopi­mus­sak­ko
Sopi­museh­dois­ta poik­kea­mi­nen voi aiheut­taa näyt­te­ly­osas­ton sul­ke­mi­sen. Jär­jes­tä­jäl­lä on oikeus vaa­tia Näyt­teil­lea­set­ta­jal­ta 500 euroa sopi­mus­sak­ko­na kus­ta­kin sopi­mus­rik­ko­muk­ses­ta. Vii­väs­ty­neel­le suo­ri­tuk­sel­le tulee mak­saa kor­ko­lain mukai­nen vii­väs­tys­kor­ko. Sopi­mus­sak­ko ei rajoi­ta Jär­jes­tä­jän oikeut­ta toteen näyt­tä­män­sä koko­nais­va­hin­gon kor­vauk­seen, mikä­li se on sopi­mus­sa­kon mää­rää suu­rem­pi. Täl­löin kui­ten­kin sopi­mus­sa­kon mää­rä lue­taan vahin­gon­kor­vauk­sen mää­rän vähen­nyk­sek­si. Mikä­li näyt­teil­lea­set­ta­ja lai­min­lyö sopi­museh­to­jen mukai­set vel­voit­teen­sa tai muu­toin on kor­vaus­vel­vol­li­nen, on Jär­jes­tä­jäl­lä pant­ti- ja pidä­ty­soi­keus Jär­jes­tä­jän tilois­sa sijait­se­vaan omai­suu­teen.

14. Vas­tuun­ra­joi­tus
Jär­jes­tä­jä ei vas­taa välil­lis­tä vahin­gois­ta. Jär­jes­tä­jän vahin­gon­kor­vaus­vas­tuu rajoit­tuu Näyt­teil­lea­set­ta­jan Jär­jes­tä­jäl­le suo­rit­ta­maan osas­to­va­rauk­sen hin­taan ko. mes­suis­ta.

15. Yleis­ten ehto­jen muu­tok­set
Jär­jes­tä­jä pidät­tää oikeu­den yleis­ten ehto­jen muu­tok­siin.

16. Sovel­let­ta­va laki ja rii­to­jen rat­kai­su
Näi­hin ylei­siin ehtoi­hin ja Osa­puol­ten väli­seen sopi­muk­seen sovel­le­taan ja sitä tul­ki­taan Suo­men lain mukaan. Kaup­pa­la­kia (355/1987, muu­tok­si­neen) ja Suo­men lakiin sisäl­ty­viä lain­va­lin­ta­sään­tö­jä, jot­ka saat­ta­vat vii­ta­ta jon­kin muun maan lain­sää­dän­töön, ei kui­ten­kaan sovel­le­ta.

Osa­puol­ten väli­set eri­mie­li­syy­det, joi­ta ei voi­da rat­kais­ta Osa­puol­ten väli­sis­sä neu­vot­te­luis­sa, rat­kais­taan lopul­li­ses­ti väli­mies­me­net­te­lys­sä Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin väli­mies­me­net­te­ly­sään­tö­jen mukai­ses­ti. Väli­mie­soi­keus koos­tuu yhdes­tä (1) jäse­nes­tä. Väli­mies­me­net­te­ly pide­tään Kok­ko­las­sa suo­men kie­lel­lä. Jär­jes­tä­jäl­lä on lisäk­si oikeus saat­taa käsi­tyk­sen­sä mukaan rii­da­ton­ta saa­ta­vaa kos­ke­va kan­ne vireil­le ylei­ses­sä tuo­miois­tui­mes­sa Poh­jan­maan kärä­jä­oi­keu­den olles­sa ensi asteen tuo­miois­tuin.

Taneli Sutinen

Taneli Sutinen

Joh­ta­ja

Läs­nä­oloa ja suun­ta­vii­vo­ja — Hyvää ilma­pii­riä työyh­tei­söön ja asiak­kail­le lep­poi­sal­la & posi­tii­vi­sel­la otteel­la.

040 524 9928
taneli.sutinen@hillagroup.fi

Niina Palosaari

Niina Palosaari

Tapah­tu­ma­pääl­lik­kö

Lan­gat käsis­sä — Tapah­tu­mien ja yri­tys­ti­lai­suuk­sien tuo­tan­toa tun­teel­la ja tai­dol­la.

040 718 5350
niina.palosaari@hillagroup.fi

Anna Linnanmaa

Anna Linnanmaa

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Luo­vaa teke­mis­tä —  Loih­tien tapah­tu­mien ohjel­maa, visu­aa­lis­ta ilmet­tä  ja mark­ki­noin­tia.

044–0559507
anna.linnanmaa@hillagroup.fi

Tanja Viitala

Tanja Viitala

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Lem­pe­ää kau­pan­te­koa — Huo­leh­tien asiak­kail­le par­haim­mat mah­dol­li­set koko­nai­suu­det luo­tet­ta­vas­ti.

050 408 1197
tanja.viitala@hillagroup.fi

Asko Sillanpää

Asko Sillanpää

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Asia­kas­läh­töis­tä myyn­tiä iloi­sel­la otteel­la — luo­den posi­tii­vi­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen jokai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa.

050 591 3482
asko.sillanpaa@hillagroup.fi

Nelli Puurula

Nelli Puurula

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Ilois­ta ja tun­nol­lis­ta kau­pan­te­koa – Uut­ta ener­gi­aa myyn­ti­tii­mis­sä.

050 302 3717
nelli.puurula@hillagroup.fi

Nea Särkijärvi

Nea Särkijärvi

Mark­ki­noin­ti­asian­tun­ti­ja

Täs­sä ajas­sa — Raik­kaal­la otteel­la sisäl­lön­tuo­tan­toa someen ja graa­fis­ta suun­nit­te­lua.

nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

Wilma Sandbacka

Wilma Sandbacka

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Kak­si­kie­lis­tä mark­ki­noin­tia ammat­ti­tai­dol­la — Sam­ma på svens­ka

wilma.sandbacka@hillagroup.fi