Jälleen Kokkolassa!

25. ‑26.5.2024 | klo 10–17 | Meripuisto

Yhteistyökumppanit

Taneli Sutinen

Taneli Sutinen

Joh­ta­ja

Läs­nä­oloa ja suun­ta­vii­vo­ja — Hyvää ilma­pii­riä työyh­tei­söön ja asiak­kail­le lep­poi­sal­la & posi­tii­vi­sel­la otteel­la.

040 524 9928
taneli.sutinen@hillagroup.fi

Niina Palosaari

Niina Palosaari

Tapah­tu­ma­pääl­lik­kö

Lan­gat käsis­sä — Tapah­tu­mien ja yri­tys­ti­lai­suuk­sien tuo­tan­toa tun­teel­la ja tai­dol­la.

040 718 5350
niina.palosaari@hillagroup.fi

Anna Linnanmaa

Anna Linnanmaa

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Luo­vaa teke­mis­tä —  Loih­tien tapah­tu­mien ohjel­maa, visu­aa­lis­ta ilmet­tä  ja mark­ki­noin­tia.

044–0559507
anna.linnanmaa@hillagroup.fi

Tanja Viitala

Tanja Viitala

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Lem­pe­ää kau­pan­te­koa — Huo­leh­tien asiak­kail­le par­haim­mat mah­dol­li­set koko­nai­suu­det luo­tet­ta­vas­ti.

050 408 1197
tanja.viitala@hillagroup.fi

Asko Sillanpää

Asko Sillanpää

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Asia­kas­läh­töis­tä myyn­tiä iloi­sel­la otteel­la — luo­den posi­tii­vi­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen jokai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa.

050 591 3482
asko.sillanpaa@hillagroup.fi

Nelli Puurula

Nelli Puurula

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Ilois­ta ja tun­nol­lis­ta kau­pan­te­koa — Uut­ta ener­gi­aa myyn­ti­tii­mis­sä.

050 302 3717
nelli.puurula@hillagroup.fi

Nea Särkijärvi

Nea Särkijärvi

Mark­ki­noin­ti­asian­tun­ti­ja

Täs­sä ajas­sa — Raik­kaal­la otteel­la sisäl­lön­tuo­tan­toa someen ja graa­fis­ta suun­nit­te­lua.

nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

Wilma Sandbacka

Wilma Sandbacka

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Kak­si­kie­lis­tä mark­ki­noin­tia ammat­ti­tai­dol­la — Sam­ma på svens­ka

wilma.sandbacka@hillagroup.fi

Jasmin Salmi

Jasmin Salmi

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Teke­mi­sen mei­nin­kiä – Moni­puo­lis­ta mark­ki­noin­tio­saa­mis­ta verk­ko­si­vu­jen yllä­pi­dos­ta aina visu­aa­lis­ten mate­ri­aa­lien luo­mi­seen. 

jasmin.salmi@hillagroup.fi