En av Finlands bästa båtmässor, om inte den bästa!

Bra mässa, många människor trots vädret, mycket att se, bra föreställningar till havs.

Snygg och välfungerande. Utmärkt reklam för Karleby som havsstad.

Alldeles fantastiskt, en perfekt plats för en permanent båtutställning.

Tack, bra ordnat, särskilt med tanke på att det var första gången!

Fantastiskt genomförd.

Verkligt trevlig och trivsam mässa!

Ett fantastiskt evenemang, gärna en ny mässa igen nästa år.

Toppenställe, 10+

Jag ger en stor bukett rosor. Tack så mycket och en trevlig sommar till alla! Det bor trevliga människor i Karleby.

En bra mässplats, nära staden, smidiga trafikarrangemang.

Alldeles fantastiskt, en perfekt plats för en permanent båtutställning.

Kom till havet!

Vesil­le till Havs öpp­nar båt­sä­son­gen i Havs­par­ken! Eve­ne­man­get erb­ju­der mas­sor att se, göra och upple­va för hela famil­jen. Mån­si­digt pro­gram ses på mar­ken, i vatt­net och i luf­ten. Det finns ope­ra­tö­rer rela­te­ra­de till båt­liv, att vara på vatt­net, fis­ke, com­ping, som­mars­tu­ge­liv och resan­de. God mat är even en själklar del av eve­ne­man­get.

 Väl­kom­men och njut!

ANKOMST

PARKERING

Par­ke­ring i eve­ne­mangs­par­ken 4€ (med bank­kort eller Mobi­le­Pay)

I havs­par­ken finns det inte möj­lig­het för par­ke­ring.

Det är möj­ligt att gå från eve­ne­mangs­par­ken till områ­det (ca. 1km).

Eve­ne­mangs­par­kens adress: Fri­hets­vä­gen 10, 67100 Kar­le­by

Inva-par­ke­ring finns i när­he­ten av eve­ne­mang­sområ­det i Havs­par­ken.

Du kan också kom­ma med egen båt. Gästbåtsplat­ser är begrän­sa­de vid

BRYGGA A. Se kar­tan här.

TRANSPORT

Mel­lan eve­ne­mangs­par­ken och Havs­par­ken går det non-stop trans­port

kl. 9.30–18. Mäs­san bör­jar kl. 10.00.

Havs­par­ken är avs­pär­rad för all annan tra­fik från fre kl. 21.00 — sön kl. 17.00

Båtliv

Camping

Fiske

Sommarstugeliv

Ett fantastiskt program!

 

MATBY

ÄVENTYR FÖR BARN

NOTERA!
Evenemanget fotograferas!
Foton kommer att användas för bl.a. marknasföring och
uppdateringsmaterial för sociala medier.
Ifall du inte vill synas på bild, känn dig fri att rycka fotografen i ärmen!

This error mes­sa­ge is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 2 found.

Plea­se go to the Ins­ta­gram Feed set­tings page to crea­te a feed.

Taneli Sutinen

Taneli Sutinen

Joh­ta­ja

Läs­nä­oloa ja suun­ta­vii­vo­ja — Hyvää ilma­pii­riä työyh­tei­söön ja asiak­kail­le lep­poi­sal­la & posi­tii­vi­sel­la otteel­la.

040 524 9928
taneli.sutinen@hillagroup.fi

Niina Palosaari

Niina Palosaari

Tapah­tu­ma­pääl­lik­kö

Lan­gat käsis­sä — Tapah­tu­mien ja yri­tys­ti­lai­suuk­sien tuo­tan­toa tun­teel­la ja tai­dol­la.

040 718 5350
niina.palosaari@hillagroup.fi

Anna Linnanmaa

Anna Linnanmaa

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Luo­vaa teke­mis­tä —  Loih­tien tapah­tu­mien ohjel­maa, visu­aa­lis­ta ilmet­tä  ja mark­ki­noin­tia.

044–0559507
anna.linnanmaa@hillagroup.fi

Tanja Viitala

Tanja Viitala

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Lem­pe­ää kau­pan­te­koa — Huo­leh­tien asiak­kail­le par­haim­mat mah­dol­li­set koko­nai­suu­det luo­tet­ta­vas­ti.

050 408 1197
tanja.viitala@hillagroup.fi

Asko Sillanpää

Asko Sillanpää

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Asia­kas­läh­töis­tä myyn­tiä iloi­sel­la otteel­la — luo­den posi­tii­vi­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen jokai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa.

050 591 3482
asko.sillanpaa@hillagroup.fi

Nelli Puurula

Nelli Puurula

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Ilois­ta ja tun­nol­lis­ta kau­pan­te­koa – Uut­ta ener­gi­aa myyn­ti­tii­mis­sä.

050 302 3717
nelli.puurula@hillagroup.fi

Nea Särkijärvi

Nea Särkijärvi

Mark­ki­noin­ti­asian­tun­ti­ja

Täs­sä ajas­sa — Raik­kaal­la otteel­la sisäl­lön­tuo­tan­toa someen ja graa­fis­ta suun­nit­te­lua.

nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

Wilma Sandbacka

Wilma Sandbacka

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Kak­si­kie­lis­tä mark­ki­noin­tia ammat­ti­tai­dol­la — Sam­ma på svens­ka.

wilma.sandbacka@hillagroup.fi