Igen i Karleby!

27. ‑28.5.2023 | klo 10–17 | Havsparken

Fritt inträde!

En av Finlands bästa båtmässor, om inte den bästa!

Bra mässa, många människor trots vädret, mycket att se, bra föreställningar till havs.

Snygg och välfungerande. Utmärkt reklam för Karleby som havsstad.

Alldeles fantastiskt, en perfekt plats för en permanent båtutställning.

Tack, bra ordnat, särskilt med tanke på att det var första gången!

Fantastiskt genomförd.

Verkligt trevlig och trivsam mässa!

Ett fantastiskt evenemang, gärna en ny mässa igen nästa år.

Toppenställe, 10+

Jag ger en stor bukett rosor. Tack så mycket och en trevlig sommar till alla! Det bor trevliga människor i Karleby.

En bra mässplats, nära staden, smidiga trafikarrangemang.

Alldeles fantastiskt, en perfekt plats för en permanent båtutställning.

Båtliv – Fiske – Camping

Vesil­le till Havs öpp­nar båt­sä­son­gen i Havs­par­ken! Eve­ne­man­get erb­ju­der mas­sor att se, göra och upple­va för hela famil­jen. Mån­si­digt pro­gram ses på mar­ken, i vatt­net och i luf­ten.

 

PARKERING

Par­ke­ring i eve­ne­mangs­par­ken 4€ (med bank­kort eller Mobi­le­Pay) , varifrån gra­tis non-stop trans­port ända fram till Havs­par­ken. Det är även möj­ligt att gå från eve­ne­mangs­par­ken till områ­det (ca. 1km).
Eve­ne­mangs­par­kens adress Fri­hets­vä­gen 10, 67100 Kar­le­by

I havs­par­ken finns det inte möj­lig­het till par­ke­ring.

Inva-par­ke­ring finns i när­he­ten av eve­ne­mangs områ­det i Havs­par­ken.

Du kan också kom­ma med egen båt. Gästbåtsplat­ser är begrän­sa­de vid LAITURI A. Se kar­tan här.

 

TRANSPORT

Mel­lan eve­ne­mangs­par­ken och Havs­par­ken, går det en non-stop trans­port mel­laan klo 9–17. Mäs­san öpp­nar klo 10.00.

Havs­par­ken är avs­pär­rad av all annan tra­fik från Fre 21 — Sön 17.00

Till sjösättning

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ett fantastiskt program!

Program

Lördag

10.30
11:00
11.30
11:45
12:00
12:30
12:30
12:45
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Hur väl­jer man spö och rul­le till som­mar­fis­ke? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Saving the seas- show, Clewat, Hamn­bas­sän­gen
Tza­na Cheer­lea­ding grupp, Vis­nin­gen hålls på gräspla­nen
Förmån­lig livför­sä­kring. Anne-Maa­rit från Kalas­ta­jan Kana­va sim­mar i en torrdräkt. Hamn­bas­sän­gen
Duud­sons, Jarp­pis och HP:s SCENSHOW
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Hamn­bas­sän­gen
DF65 RC Seglings­täv­ling, Kajen
Banbåts­racing GT-10
Mini­ma­ni fisk­dis­kens senior- och junior­fisk­mäs­ta­ren visar hur lätt det är att han­te­ra en fisk. Sce­nen
Fis­ke­reds­kap för barn. Vad är bra att veta? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Kar­leb sjö­räd­dar­na och rep för båt­fol­kens säker­het — Anders Fredriks­son öpp­nar om vägen från his­to­ria till nutid, Sce­nen
Att ham­na i vatt­net, Kar­le­by Sjö­räd­dar­na, Hamn­bas­sän­gen
Duud­sons, Jarp­pis & HP:s och Ext­re­me Life:s SHOW, Hamn­bas­sän­gen
Hur fis­kar man smi­digt och effek­tivt med jig­gar? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Sky­di­ve — falls­kärms­hop­pen är ins­täll­da på grund av motor­fel.

Söndag

10:30
11:00
11:30
12:00
12:15
12:30
13:00
13:45
14:00
14:15
14:30
15:00
15:30
Hur väl­jer man spö och rul­le till som­mar­fis­ke? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Fis­ke­möj­lig­he­ter i Kar­le­by, Fis­ke­tu­ris­mens före­ta­ga­re pre­sen­te­rar sig. Sce­nen
Att ham­na i vatt­net, Kar­le­by Liv­räd­dar­na, Hamn­bas­sän­gen
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Hamn­bas­sän­gen
Frees­ty­le motoc­rossfö­ra­ren Juha­na Vil­ja­maa på en motorcy­kel i vatt­net, Hamn­bas­sän­gen
Fis­ke­reds­ka­pen för barn, vad är bra att veta? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Väl­gö­ren­het­sauk­tion, intäk­ter­na går till före­nin­gen “Håll skärgår­den ren ry ” för rena­re vat­ten. Intäk­ter­na ska stöd­ja orga­ni­sa­tio­nens arbe­te för att före­byg­ga över­göd­ning och nedsk­räp­ning i Bott­nis­ka viken, samt ans­kaff­ning av ett nytt för­sörj­nings­far­tyg till vårt områ­de. Sce­nen
Saving the seas- Infor­ma­tions­kam­panj, Clewat, Hamn­bas­sän­gen
Banbåts­racing GT-10
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Hamn­bas­sän­gen
Hur fis­kar man smi­digt och effek­tivt med jig­gar? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Frees­ty­le motoc­rossfö­ra­ren Juha­na Vil­ja­maa på en motorcy­kel i vatt­net, Hamn­bas­sän­gen
Förmån­lig livför­sä­kring. Anne-Maa­rit från Kalas­ta­jan Kana­va sim­mar i en torrdräkt. Hamn­bas­sän­gen

ÄVENTYR FÖR BARN

 

Ben­ji-studs­mat­tor 5€/3min & hopp­bor­gar 5€/15min, Hop­sis  

klo 11–15 Skatt­jakt med metal­de­tek­tor 2€, Stran­den 

Mete för barn vid M/S Jen­ny, Visit Kok­ko­la 

Sjö­rö­va­rens skatt­kar­ta, En liten över­rask­ning för de 100 förs­ta som löst hela skatt­kar­tan (Lö & Sön), Info 

Nog­grann­hets kast­täv­ling med spinns­pö, Vuxna/Barn (under 14 år), Vin­nar­na från båda klas­ser­na kom­mer att pris belö­nas. Fis­ket­jäns­ter Lah­na­lam­pi, Avdel­ning 1.4  

Under dagen vid havet kan du se junio­rer på opti­mist­jol­len.  

Tower bistro goes till havs

Fyllda Pitabröd

-Kolgril­lat fläsk­kött med gyros kryd­da,
picklad röd­lok, grön­sal­lad (papri­ka-tomat­mix),
fetaost och tzatzi­ki
13,90€

-Med fala­fel, picklad röd­lök,
grön­sal­lad (papri­ka-tomat­mix),
fetaost och tzatzi­ki
13,90€

Krämig laxsoppa och rieska

13,90€

Bulle/Wienerbröd

3,50€

Våfflor med blåbärssylt, grädde

6,90€

Kaffe, te

3,50€

Läsk, mineralvatten

3,50€/0,5l
2,50€/0,33l

Källvatten

2,00€/0,5l

Svaga alkoholdrycker

á 8€

VESILLE till HAVS 2023 kiittää!!💙

Meillä oli aivan mahtava messuviikonloppu, joka sisälsi paljon mukavia kohtaamisia, viihdyttävää ohjelmaa sekä herkullista ruokaa. Viikonloppuna messuilla vieraili n. 8500 kävijää. HUIKEAA! 🔥🙌

‼️HUOM‼️ Meillä on sunnuntaihin (4.6.2023) asti kävijäpalautekysely, johon voi käydä vastaamassa. Vastanneiden kesken arvomme Happy Angler -kauppaan 100€ lahjakortin. Kiitos, jos käytte jättämässä palautteen. Meille palautteenne on erityisen tärkeää, jotta voimme kehittyä!😍 Palautekyselyn linkki löytyy Instagram-tilimme biosta. 

Kiitos jokaiselle messuille osallistuneille ja nähdään ensi vuonna! 💙
.
.
.
 #messut #tapahtumat #visitkokkola #vesillemessut #kokkola #suomi #visitfinland #veneily #kalastus #finland #extreme #vesillä

VESILLE till HAVS 2023 kiit­tää!!💙

Meil­lä oli aivan mah­ta­va mes­su­vii­kon­lop­pu, joka sisäl­si pal­jon muka­via koh­taa­mi­sia, viih­dyt­tä­vää ohjel­maa sekä her­kul­lis­ta ruo­kaa. Vii­kon­lop­pu­na mes­suil­la vie­rai­li n. 8500 kävi­jää. HUIKEAA! 🔥🙌

‼️HUOM‼️ Meil­lä on sun­nun­tai­hin (4.6.2023) asti kävi­jä­pa­lau­te­ky­se­ly, johon voi käy­dä vas­taa­mas­sa. Vas­tan­nei­den kes­ken arvom­me Hap­py Angler ‑kaup­paan 100€ lah­ja­kor­tin. Kii­tos, jos käyt­te jät­tä­mäs­sä palaut­teen. Meil­le palaut­teen­ne on eri­tyi­sen tär­ke­ää, jot­ta voim­me kehit­tyä!😍 Palau­te­ky­se­lyn link­ki löy­tyy Ins­ta­gram-tilim­me bios­ta.

Kii­tos jokai­sel­le mes­suil­le osal­lis­tu­neil­le ja näh­dään ensi vuon­na! 💙
.
.
.
#mes­sut #tapah­tu­mat #visit­kok­ko­la #vesil­le­mes­sut #kok­ko­la #suo­mi #visit­fin­land #venei­ly #kalas­tus #fin­land #ext­re­me #vesil­lä

51 8
Hyväntekeväisyyshuutokaupassa saatiin kasaan…

2000€!!🤩 Valtavat kiitokset huutokauppaan osallistuneille ja lahjoittaneille yrityksille! 💙

Tuotto lahjoitetaan @pidasaaristosiistina ! 

Tuotolla tuetaan järjestön työtä Pohjanlahden rehevöitymisen ja roskaantumisen estämiseksi sekä uuden huoltoaluksen hankintaan alueellemme.🤩
.
.
.
#kokkola #hyväntekeväisyys #huutokauppa #messut #tapahtumat #visitkokkola

Hyvän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­pas­sa saa­tiin kasaan…

2000€!!🤩 Val­ta­vat kii­tok­set huu­to­kaup­paan osal­lis­tu­neil­le ja lah­joit­ta­neil­le yri­tyk­sil­le! 💙

Tuot­to lah­joi­te­taan @pidasaaristosiistina !

Tuo­tol­la tue­taan jär­jes­tön työ­tä Poh­jan­lah­den rehe­vöi­ty­mi­sen ja ros­kaan­tu­mi­sen estä­mi­sek­si sekä uuden huol­toa­luk­sen han­kin­taan alu­eel­lem­me.🤩
.
.
.
#kok­ko­la #hyvän­te­ke­väi­syys #huu­to­kaup­pa #mes­sut #tapah­tu­mat #visit­kok­ko­la

29 0
Messuilla et jää nälkäiseksi! 😍

@towerbistrokokkola saat maukkaat pitaleivät hiiligrillatulla possulla tai falafelilla, myös maukasta lohikeittoa on saatavilla. Messuilla on mahdollisuus nauttia lasillisen viiniä Viinipolulla🥂
.
.
.
#kokkola #finland #suomi #visitkokkola #food #ruoka #ravintola #messut

Mes­suil­la et jää näl­käi­sek­si! 😍

@towerbistrokokkola saat mauk­kaat pita­lei­vät hii­ligril­la­tul­la pos­sul­la tai fala­fe­lil­la, myös mau­kas­ta lohi­keit­toa on saa­ta­vil­la. Mes­suil­la on mah­dol­li­suus naut­tia lasil­li­sen vii­niä Vii­ni­po­lul­la🥂
.
.
.
#kok­ko­la #fin­land #suo­mi #visit­kok­ko­la #food #ruo­ka #ravin­to­la #mes­sut

19 0
Bussikuljetus messu-alueelle!🚌

Ilmainen bussikuljetus kulkee Tapahtumapuisto-Messualue väliä koko messupäivän. Voit jättää autosi parkkiin Tapahtuma-puistoon, parkkeeraus maksaa 4€ (kortilla tai mobilepaylla)
.
.
.
.
#kokkola #messut #visitkokkola #suomi #tapahtumat #vesillemessut

Bus­si­kul­je­tus mes­su-alu­eel­le!🚌

Ilmai­nen bus­si­kul­je­tus kul­kee Tapah­tu­ma­puis­to-Mes­sua­lue väliä koko mes­su­päi­vän. Voit jät­tää auto­si park­kiin Tapah­tu­ma-puis­toon, park­kee­raus mak­saa 4€ (kor­til­la tai mobi­le­payl­la)
.
.
.
.
#kok­ko­la #mes­sut #visit­kok­ko­la #suo­mi #tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut

36 0
VESILLE-messut starttaa huomenna!🙌🏽🤩

Tänään ollaan laitettu messualue valmiiksi ja huhhuh täällä näyttää upealta! Lämpimästi tervetuloa koko perheen VESILLE-messuille tänä viikonloppuna Kokkolan Meripuistoon! 💙
.
.
.
#kokkola #visitkokkola #finland #messut #tapahtumat #vesillemessut #vesille #veneily #kalastus #retkeily #matkailu

VESIL­LE-mes­sut start­taa huo­men­na!🙌🏽🤩

Tänään ollaan lai­tet­tu mes­sua­lue val­miik­si ja huh­huh tääl­lä näyt­tää upeal­ta! Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa koko per­heen VESIL­LE-mes­suil­le tänä vii­kon­lop­pu­na Kok­ko­lan Meri­puis­toon! 💙
.
.
.
#kok­ko­la #visit­kok­ko­la #fin­land #mes­sut #tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut #vesil­le #venei­ly #kalas­tus #ret­kei­ly #mat­kai­lu

40 0

Delta som utställare

Båt­till­ver­ka­re och båtför­säl­ja­re är väl­kom­na som uts­täl­la­re. Des­su­tom är leve­ran­tö­rer av båt­till­be­hör, bått­jäns­ter samt andra pro­duk­ter och tjäns­ter som hänför sig till hav, fis­ke, båt­liv, fri­tid och turism väl­kom­na. På mäs­san pre­sen­te­ras också ett bre­da­re urval av pro­duk­ter och tjäns­ter som hänför sig till som­mar och fri­tid. Mat och musik ingår också väsent­ligt på det­ta eve­ne­mang som invi­ger som­ma­ren.

Det här tillfäl­let vill du knap­past mis­sa! Hur vill du att ert före­tag synas på eve­ne­man­get? Vill du del­ta i part­ner­pa­ke­tet?

Samarbetspartners