Igen i Karleby!

25–26.5.2024 | kl. 10–17 | Havsparken

Fritt inträde!

En av Finlands bästa båtmässor, om inte den bästa!

Bra mässa, många människor trots vädret, mycket att se, bra föreställningar till havs.

Snygg och välfungerande. Utmärkt reklam för Karleby som havsstad.

Alldeles fantastiskt, en perfekt plats för en permanent båtutställning.

Tack, bra ordnat, särskilt med tanke på att det var första gången!

Fantastiskt genomförd.

Verkligt trevlig och trivsam mässa!

Ett fantastiskt evenemang, gärna en ny mässa igen nästa år.

Toppenställe, 10+

Jag ger en stor bukett rosor. Tack så mycket och en trevlig sommar till alla! Det bor trevliga människor i Karleby.

En bra mässplats, nära staden, smidiga trafikarrangemang.

Alldeles fantastiskt, en perfekt plats för en permanent båtutställning.

DELTA som utställare!

Kom och öpp­na som­mar­sä­son­gen med oss på till Havs mäs­san! Som uts­täl­la­re är båt­till­ver­ka­re och för­säl­ja­re väl­kom­na. Vi väl­kom­nar även tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer inom cam­ping, fis­ke, båt­liv, fri­tid och resan­de att del­ta. Nytt för i år är som­mars­tu­ge­liv, som är en stor del av fin­län­dar­nas liv! Mat och musik är även väl­digt väsent­li­ga saker för som­ma­rens öpp­ning­se­ve­ne­mang.

Eve­ne­man­get är en möj­lig­het du inte vill mis­sa! Hur vill ni framstå ert före­tag under eve­ne­man­get? Vill ni vara en del av part­ners­kaps­pa­ke­tet? 

Båtliv – Fiske – Camping – sommarstugeliv

Vesil­le till Havs öpp­nar båt­sä­son­gen i Havs­par­ken! Eve­ne­man­get erb­ju­der mas­sor att se, göra och upple­va för hela famil­jen. Mån­si­digt pro­gram ses på mar­ken, i vatt­net och i luf­ten. Det finns ope­ra­tö­rer rela­te­ra­de till båt­liv, att vara på vatt­net, fis­ke, com­ping, som­mars­tu­ge­liv och resan­de. God mat är even en själklar del av eve­ne­man­get.

 

 Väl­kom­men och njut!

PARKERING

Par­ke­ring i eve­ne­mangs­par­ken 4€ (med bank­kort eller Mobi­le­Pay) , varifrån gra­tis non-stop trans­port ända fram till Havs­par­ken.
Det är även möj­ligt att gå från eve­ne­mangs­par­ken till områ­det (ca. 1km).
Eve­ne­mangs­par­kens adress: Fri­hets­vä­gen 10, 67100 Kar­le­by

I havs­par­ken finns det inte möj­lig­het för par­ke­ring.

Inva-par­ke­ring finns i när­he­ten av eve­ne­mang­sområ­det i Havs­par­ken.

Du kan också kom­ma med egen båt. Gästbåtsplat­ser är begrän­sa­de vid BRYGGA A. Se kar­tan här.

 

TRANSPORT

Mel­lan eve­ne­mangs­par­ken och Havs­par­ken går det non-stop trans­port kl. 9–17. Mäs­san öpp­nar kl. 10.00.

Havs­par­ken är avs­pär­rad av all annan tra­fik från fre kl. 21.00 — sön kl. 17.00

Tid till sjösättning

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Båtliv

Camping

Fiske

Sommarstugeliv

sälj din begagnade båt på mässan!

 

Har du en begag­nad båt dom du vill säl­ja? Nu har du en fan­tas­tisk möj­lig­het att säl­ja din båt så den får ett nytt liv!

I år hit­tas för förs­ta gån­gen på till Havs mäs­san en bryg­ga för begag­na­de båtar avsed­da för för­sälj­nign. Kom sälj din båt på ett eve­ne­mang som loc­kar tusen­tals besö­ka­re!   

Det kom­mer att fin­nas en ans­lags­tav­la för begag­na­de båtar på mäs­san. Du kan skic­ka för­sälj­ning­san­nons mate­ria­let till niina.palosaari@hillagroup.fi. Vi kom­mer att lami­ne­ra annon­sen och den kom­mer att visas på ans­lags­tav­lan för begag­na­de båtar på Vesil­le till Havs-mäs­san.

Pri­set för annon­suppläg­get är €20. Moms 0%.

Ett fantastiskt program!

 

nyhet: sommarstugeliv

Som­mars­tu­ge­liv-temat bre­der hori­sont­ten då vi kom­bi­ne­rar den tra­di­tio­nel­la fins­ka som­mars­tu­ge tra­di­tio­nen med vat­te­nak­ti­vi­te­ter.  

Vad är det som gör som­mars­tu­ge­li­vet så speciellt? Lug­net, gläd­jen man får från bas­tu­ba­dan­det, vän­ner och famil­jens sälls­kap, och möj­lig­he­ten att nju­ta av natu­ren. För fin­län­da­re är som­mars­tu­gain inte bara en bygg­nad mitt i sko­gen, utan den är en del av ens livss­til.    

Vi vill ge del­ta­gar­na möj­lig­he­ten att hit­ta nya sätt att nju­ta av som­mars­tu­ge- och båt­li­vet. Under till Havet mäs­san har du möj­lig­het att bekan­ta dig med nya pro­duk­ter och tjäns­ter, och du får lära dig nya tips och tricks som gör som­mars­tu­ge­li­vet bätt­re än tidi­ga­re.   

 

Program

ÄVENTYR FÖR BARN

Provkörning

matby på kommande

TILL HAVS MÄSSAN KOMMER MED VÄLSMAKLIG MAT!

NOTERA!
Evenemanget fotograferas!
Foton kommer att användas för bl.a. marknasföring och
uppdateringsmaterial för sociala medier.
Ifall du inte vill synas på bild, känn dig fri att rycka fotografen i ärmen!

Koko perheen tapahtuma Vesille till Havs avaa kesäkauden Meripuistossa!👨‍👩‍👧‍👦🐕

Viikonlopun aikana voi tutustua moniin eri yrityksiin, syödä herkullista ruokaa ja viettää hauska viikonloppu mukavassa seurassa. Tapahtumassa on viihdyttävää ohjelmaa ja osallistavaa toimintaa, sekä lapsille on runsaasti hauskaa tekemistä. Takuulla siis tulossa huippu viikonloppu!🙌

Kävijöille on vapaa sisäänpääsy. Tervetuloa koko konkkaronkka avaamaan kesäkausi mitä parhaimmalla tavalla ! 🩵

25.-26.5.2024
Kokkolan Meripuistossa
Klo 10-17

#tapahtumat #messut #kokkola #visitkokkola #vesillemessut #vesilletillhavs

Koko per­heen tapah­tu­ma Vesil­le till Havs avaa kesä­kau­den Meri­puis­tos­sa!👨‍👩‍👧‍👦🐕

Vii­kon­lo­pun aika­na voi tutus­tua moniin eri yri­tyk­siin, syö­dä her­kul­lis­ta ruo­kaa ja viet­tää haus­ka vii­kon­lop­pu muka­vas­sa seu­ras­sa. Tapah­tu­mas­sa on viih­dyt­tä­vää ohjel­maa ja osal­lis­ta­vaa toi­min­taa, sekä lap­sil­le on run­saas­ti haus­kaa teke­mis­tä. Takuul­la siis tulos­sa huip­pu vii­kon­lop­pu!🙌

Kävi­jöil­le on vapaa sisään­pää­sy. Ter­ve­tu­loa koko konk­ka­ronk­ka avaa­maan kesä­kausi mitä par­haim­mal­la taval­la ! 🩵

25.–26.5.2024
Kok­ko­lan Meri­puis­tos­sa
Klo 10–17

#tapah­tu­mat #mes­sut #kok­ko­la #visit­kok­ko­la #vesil­le­mes­sut #vesil­le­till­havs

13 0
VESILLE-messut lähestyvät kovaa kyytiä! 🌊

Vielä ehtii varata paikan VESILLE-messuilta, jossa voit viikonlopun aikana tavoittaa tuhansia ihmisiä. Viime vuonna messut keräsivät paikalle n. 8500 kävijää. 😍 Eli, jos haluat esitellä tuotteitasi tai palveluitasi isolle yleisölle, on VESILLE-messut hieno mahdollisuus siihen! 🔥

Koko perheen tapahtumassa riittää nähtävää, koettavaa ja ihmeteltävää. Monipuolista ohjelmaa nähdään maalla, vedessä ja ilmassa. Hyvä ruoka on myös oleellinen osa tapahtumaa. Mukana on veneilyyn, vesilläoloon, kalastukseen, mökkeilyyn, retkeilyyn ja matkailuun liittyviä toimijoita.🚣🎣🏕

Tapahtumaan on kävijöille vapaa sisäänpääsy! 🙌
Kokkolan Meripuistossa 25.-26.5. Klo 10-17.

#messut #vesillemessut #kokkola #tapahtumat #visitkokkola #veneily #mökkeily #kalastus #retkeily #matkailu

VESIL­LE-mes­sut lähes­ty­vät kovaa kyy­tiä! 🌊

Vie­lä ehtii vara­ta pai­kan VESIL­LE-mes­suil­ta, jos­sa voit vii­kon­lo­pun aika­na tavoit­taa tuhan­sia ihmi­siä. Vii­me vuon­na mes­sut kerä­si­vät pai­kal­le n. 8500 kävi­jää. 😍 Eli, jos haluat esi­tel­lä tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si isol­le ylei­söl­le, on VESIL­LE-mes­sut hie­no mah­dol­li­suus sii­hen! 🔥

Koko per­heen tapah­tu­mas­sa riit­tää näh­tä­vää, koet­ta­vaa ja ihme­tel­tä­vää. Moni­puo­lis­ta ohjel­maa näh­dään maal­la, vedes­sä ja ilmas­sa. Hyvä ruo­ka on myös oleel­li­nen osa tapah­tu­maa. Muka­na on venei­lyyn, vesil­lä­oloon, kalas­tuk­seen, mök­kei­lyyn, ret­kei­lyyn ja mat­kai­luun liit­ty­viä toi­mi­joi­ta.🚣🎣🏕

Tapah­tu­maan on kävi­jöil­le vapaa sisään­pää­sy! 🙌
Kok­ko­lan Meri­puis­tos­sa 25.–26.5. Klo 10–17.

#mes­sut #vesil­le­mes­sut #kok­ko­la #tapah­tu­mat #visit­kok­ko­la #venei­ly #mök­kei­ly #kalas­tus #ret­kei­ly #mat­kai­lu

21 0
VESILLE-messuilla ohjelma, näytteilleasettajat ja muu sisältö määräytyy pitkälti teemojen mukaan!🌊

Vuoden 2024 VESILLE-messujen teemat ovat:
🚤VENEILY
🏠MÖKKEILY
🎣KALASTUS
🏕RETKEILY
🏞MATKAILU

Vapaa sisäänpääsy!
25.-26.5.2024
Kokkolan Meripuisto
Klo 10-17

 #kalastus #visitkokkola #retkeily #vesillemessut #messut #kokkola #mökkeily #tapahtumat #matkailu #vesilletillhavs #finland #suomi #veneily

VESIL­LE-mes­suil­la ohjel­ma, näyt­teil­lea­set­ta­jat ja muu sisäl­tö mää­räy­tyy pit­käl­ti tee­mo­jen mukaan!🌊

Vuo­den 2024 VESIL­LE-mes­su­jen tee­mat ovat:
🚤VENEILY
🏠MÖKKEILY
🎣KALASTUS
🏕RETKEILY
🏞MATKAILU

Vapaa sisään­pää­sy!
25.–26.5.2024
Kok­ko­lan Meri­puis­to
Klo 10–17

#kalas­tus #visit­kok­ko­la #ret­kei­ly #vesil­le­mes­sut #mes­sut #kok­ko­la #mök­kei­ly #tapah­tu­mat #mat­kai­lu #vesil­le­till­havs #fin­land #suo­mi #venei­ly

17 0
Till Havs mässan är snart här igen 25-26.5.2024!😍🌊 

Kom med och fyll Havsparken i Karleby med en massa saker besökare kan se, uppleva, smaka, och ta del av🤩

I år har flera nya teman blivit tillsatta, allt från sommarstugor, camping och vandring, till jakt🏡⛺️ Vi kan ju inte heller glömma de traditionsenliga teman båtliv och fiske!🛥️🎣

Ifall du har någonting som du skulle vilja utställa eller sälja under mässan har du nu en strålande möjlighet att anmäla dig! Kom med och var del av någonting fantastiskt, och invig sommaren på bästa sätt!😎☀️

#vesilletillhavs #vesillemessut #kokkola #karleby #messut #tapahtumat

Till Havs mäs­san är snart här igen 25–26.5.2024!😍🌊

Kom med och fyll Havs­par­ken i Kar­le­by med en mas­sa saker besö­ka­re kan se, upple­va, sma­ka, och ta del av🤩

I år har fle­ra nya teman bli­vit till­sat­ta, allt från som­mars­tu­gor, cam­ping och vandring, till jakt🏡⛺️ Vi kan ju inte hel­ler glöm­ma de tra­di­tion­sen­li­ga teman båt­liv och fis­ke!🛥️🎣

Ifall du har någon­ting som du skul­le vil­ja uts­täl­la eller säl­ja under mäs­san har du nu en strå­lan­de möj­lig­het att anmä­la dig! Kom med och var del av någon­ting fan­tas­tiskt, och invig som­ma­ren på bäs­ta sätt!😎☀️

#vesil­le­till­havs #vesil­le­mes­sut #kok­ko­la #kar­le­by #mes­sut #tapah­tu­mat

30 0
Onko teilläkin ikävä VESILLE-messuja?🌊

Kävimme fiilistelemässä Meripuistossa ja muisteltiin viime vuoden VESILLE-messuja. Oli hiukan eri maisemat silloin🤭

Onneksi enää muutamia kuukausia niin päästään taas starttaamaan kesäkausi huikealla tavalla🛥️💙 oothan säkin tulossa?🤜🏼🤛🏽

#kokkola #vesillemessut #tapahtumat #messut #veneet #vesillä #kalastus #mökkeily #retkeily

Onko teil­lä­kin ikä­vä VESIL­LE-mes­su­ja?🌊

Kävim­me fii­lis­te­le­mäs­sä Meri­puis­tos­sa ja muis­tel­tiin vii­me vuo­den VESIL­LE-mes­su­ja. Oli hiu­kan eri mai­se­mat sil­loin🤭

Onnek­si enää muu­ta­mia kuu­kausia niin pääs­tään taas start­taa­maan kesä­kausi hui­keal­la taval­la🛥️💙 oot­han säkin tulos­sa?🤜🏼🤛🏽

#kok­ko­la #vesil­le­mes­sut #tapah­tu­mat #mes­sut #veneet #vesil­lä #kalas­tus #mök­kei­ly #ret­kei­ly

33 2
Aika sanoa heipat vuodelle 2023!✨

Olitko sinä VESILLE-messuilla vuonna 2023? Jos olit, niin mikä oli mieleenpainuvin asia messuilla? Mitä kenties haluaisit nähdä VESILLE-messuilla vuonna 2024? Kommentoi alle tai laita meille yksityisviestiä, rakastaisimme kuulla vastauksesi 💙

Tottakai haluamme vielä toivottaa jokaiselle erittäin onnellista uutta vuotta! Olkoon tuleva vuosi täynnä uusia mahdollisuuksia ja ihania hetkiä.🥰

Aika sanoa hei­pat vuo­del­le 2023!✨

Olit­ko sinä VESIL­LE-mes­suil­la vuon­na 2023? Jos olit, niin mikä oli mie­leen­pai­nu­vin asia mes­suil­la? Mitä ken­ties haluai­sit näh­dä VESIL­LE-mes­suil­la vuon­na 2024? Kom­men­toi alle tai lai­ta meil­le yksi­tyis­vies­tiä, rakas­tai­sim­me kuul­la vas­tauk­se­si 💙

Tot­ta­kai haluam­me vie­lä toi­vot­taa jokai­sel­le erit­täin onnel­lis­ta uut­ta vuot­ta! Olkoon tule­va vuo­si täyn­nä uusia mah­dol­li­suuk­sia ja iha­nia het­kiä.🥰

10 0
Jouluaatto on vihdoin täällä!🎄

Muistakaa pysähtyä hetkeksi ja unohtakaa arjen kiireet. Nauttikaa joulun taianomaisesta tunnelmasta herkuttelemalla, lepäämällä ja viettämällä ihana joulu läheistenne kanssa! ❤

Hyvää joulua kaikille! 🎅🤶🎁

Jou­lu­aat­to on vih­doin tääl­lä!🎄

Muis­ta­kaa pysäh­tyä het­kek­si ja unoh­ta­kaa arjen kii­reet. Naut­ti­kaa jou­lun tai­an­omai­ses­ta tun­nel­mas­ta her­kut­te­le­mal­la, lepää­mäl­lä ja viet­tä­mäl­lä iha­na jou­lu läheis­ten­ne kans­sa! ❤

Hyvää jou­lua kai­kil­le! 🎅🤶🎁

18 0
Vuosi alkaa olla pian paketissa ja haluamme kiittää vuodesta 2023!💙

Tämä vuosi oli unohtumaton! Oli mahtavaa nähdä paljon innostuneita ja iloisia kävijöitä sekä upeita näytteilleasettajia, yhteistyökumppaneita & esiintyjiä tapahtumassamme.😍

Ensi vuonna on luvassa jälleen mieleenpainuvia hetkiä ja mukavia kohtaamisia VESILLE -messuilla! Merkitkäähän kalenteriin 25.-26.5.2024📌

#tapahtumat #vesillemessut #messut #kokkola #visitkokkola

Vuo­si alkaa olla pian pake­tis­sa ja haluam­me kiit­tää vuo­des­ta 2023!💙

Tämä vuo­si oli unoh­tu­ma­ton! Oli mah­ta­vaa näh­dä pal­jon innos­tu­nei­ta ja iloi­sia kävi­jöi­tä sekä upei­ta näyt­teil­lea­set­ta­jia, yhteis­työ­kump­pa­nei­ta & esiin­ty­jiä tapah­tu­mas­sam­me.😍

Ensi vuon­na on luvas­sa jäl­leen mie­leen­pai­nu­via het­kiä ja muka­via koh­taa­mi­sia VESILLE ‑mes­suil­la! Mer­kit­kää­hän kalen­te­riin 25.–26.5.2024📌

#tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut #mes­sut #kok­ko­la #visit­kok­ko­la

22 0
This error mes­sa­ge is only visible to WordPress admins
The­re has been a problem with your Ins­ta­gram Feed.
Taneli Sutinen

Taneli Sutinen

Joh­ta­ja

Läs­nä­oloa ja suun­ta­vii­vo­ja — Hyvää ilma­pii­riä työyh­tei­söön ja asiak­kail­le lep­poi­sal­la & posi­tii­vi­sel­la otteel­la.

040 524 9928
taneli.sutinen@hillagroup.fi

Niina Palosaari

Niina Palosaari

Tapah­tu­ma­pääl­lik­kö

Lan­gat käsis­sä — Tapah­tu­mien ja yri­tys­ti­lai­suuk­sien tuo­tan­toa tun­teel­la ja tai­dol­la.

040 718 5350
niina.palosaari@hillagroup.fi

Anna Linnanmaa

Anna Linnanmaa

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Luo­vaa teke­mis­tä —  Loih­tien tapah­tu­mien ohjel­maa, visu­aa­lis­ta ilmet­tä  ja mark­ki­noin­tia.

044–0559507
anna.linnanmaa@hillagroup.fi

Tanja Viitala

Tanja Viitala

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Lem­pe­ää kau­pan­te­koa — Huo­leh­tien asiak­kail­le par­haim­mat mah­dol­li­set koko­nai­suu­det luo­tet­ta­vas­ti.

050 408 1197
tanja.viitala@hillagroup.fi

Asko Sillanpää

Asko Sillanpää

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Asia­kas­läh­töis­tä myyn­tiä iloi­sel­la otteel­la — luo­den posi­tii­vi­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen jokai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa.

asko.sillanpaa@hillagroup.fi

Nelli Puurula

Nelli Puurula

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Ilois­ta ja tun­nol­lis­ta kau­pan­te­koa – Uut­ta ener­gi­aa myyn­ti­tii­mis­sä.

050 302 3717
nelli.puurula@hillagroup.fi

Nea Särkijärvi

Nea Särkijärvi

Mark­ki­noin­ti­asian­tun­ti­ja

Täs­sä ajas­sa — Raik­kaal­la otteel­la sisäl­lön­tuo­tan­toa someen ja graa­fis­ta suun­nit­te­lua.

nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

Wilma Sandbacka

Wilma Sandbacka

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Kak­si­kie­lis­tä mark­ki­noin­tia ammat­ti­tai­dol­la — Sam­ma på svens­ka.

wilma.sandbacka@hillagroup.fi