För utställare

Info

TIDTABELL

NAMNKORT

Namn­kor­ten kan häm­tas från Infon, från och med fre­da­gen. Namn­kor­ten behövs inte bes­täl­las skillt med per­so­ner­nas namn.

FÖRETAGETS SYNLIGHET I MÄSSKATALOGEN OCH INLÄGGEN

Skic­ka till oss gär­na din logo­typ och en kort introduktion/infotext om före­ta­get (max. 200 tec­ken). Det här kom­mer till vår webb­si­da och mäss­tid­nin­gens uts­täl­lar­lis­tan.

Vi kom­mer att pre­sen­te­ra alla före­tag som varit med, på sto­ryn i våra socia­la medier, skic­ka alla des­sa senast 8.5.

Du kan skic­ka int­ro­duk­tions­tex­ten för ditt före­tag till adres­sen: nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

MÖBLER

Mai­se­ri Oy ans­va­rar för byg­gan­det av mäss­mont­rar och täl­ten. Bekan­ta dig med pro­duk­ter­na här (på fins­ka).

Bes­täll­nin­gar: info@rohkievents.fi

REASTAURANG

 

PARKERING

Par­ke­ring vid eve­ne­mangs­par­ken under eve­ne­man­get, varifrån det går en non-stop buss trans­port ändå fram till områ­det. Par­ke­rin­gen är gra­tis för mäss­del­ta­gar­na. Bus­sar­na fär­das under lör­dag och sön­dag mel­lan klo 9–17.

Priser

Bryggplat­ser:

35 € / m2 (båtens längd x bredd)
Rabatt på båt nr 2. 20 %,
nr 3. 30 %, nr 4. och därpå föl­jan­de 40 %
Båt nr 1. är all­tid störst, nr 2. andra till störst osv.

Land­mon­te­ry­ta:

35 € / m2 (inkl. lan­dområ­de utan tak)
Mini­mis­tor­lek 6 m²
(ett eget vitt tält för mini­miy­ta) 

Bok­ning­sav­gift 140 €.
I bok­ning­sav­gif­ten ingår syn­lig­het i uts­täl­lar­lis­tan onli­ne och syn­lig­het på mäs­sans socia­la medie­ka­nal.

Uts­täl­la­re kom­mer att debi­te­ras en bok­ning­sav­gift på €140 direkt vid bok­ning och res­ten 1 månad före eve­ne­man­get. Bok­ning­sav­gif­ten åter­be­ta­las ej. 

El  A10 119€  A16 129€  A16/380V 299€  A32/380V 468€

Till alla pri­set till­sätts moms.

Frå­ga om möj­lig­het till stör­re syn­lig­hets­pa­ket!

Området

Deltagarvillkor

K
L

Läs deltagarvillkoren här

All­män­na vill­kor

Arran­gör:

Roh­ki Events / Hil­la Group Oyj
FO-num­mer 0198165–6

Adress: Strand­ga­tan 10, 67100 Kar­le­by
E‑post: info@rohkievents.fi
Webb­si­da: www.rohkikevents.fi

Uts­täl­la­re:

En part som reser­ve­rar en mon­ter som uts­täll­ningsplats från Arran­gö­ren.
Häref­ter “Uts­täl­la­re”

Arran­gö­ren och Uts­täl­la­ren benämns häref­ter sepa­rat som “Par­ten” och till­sam­mans som “Par­ter­na”.

1. Reser­va­tion av uts­täll­ning­sut­rym­me

Order­bek­räf­tel­sen som skic­kas av arran­gö­ren är bin­dan­de för båda par­ter, såvi­da uts­täl­la­ren inte skrift­li­gen har rekla­me­rat saken inom 7 dagar från order­bek­räf­tel­sen datum. Uts­täl­la­ren har inte utan skrift­ligt tillstånd från arran­gö­ren rätt att hyra ut eller överlå­ta sin mon­ter eller delar av den.

Arran­gö­ren bes­täm­mer plats för mon­tern. Arran­gö­ren har rätt att utan samråd med uts­täl­la­ren ändra mon­terplats enligt order­bek­räf­tel­sen genom att med­de­la uts­täl­la­ren om ändrin­gen. Såda­na förändrin­gar har ingen effekt på pri­ser­na.

2. Betal­nings­vill­kor

50 % av betal­nin­gen fak­tu­re­ras 3 måna­der före eve­ne­man­get, 50 % efter eve­ne­man­get. Even­tuel­la ytter­li­ga­re bes­täll­nin­gar som görs under eller före mäs­san kom­mer att fak­tu­re­ras efter mäs­san. Betal­nings­ti­den är fjor­ton (14) dagar net­to, om inte annat avta­lats skrift­li­gen. Dröjsmåls­rän­tan är sju (7) procent.

Mon­tern kom­mer att över­läm­nas till uts­täl­la­ren när för­fall­na betal­nin­gar har erlagts i sin hel­het.

3. Ändrin­gar i pris

Arran­gö­ren för­behål­ler sig rät­ten att ändra pri­set, om det efter order­bek­räf­tel­sen skett kost­nadsfö­rändrin­gar obe­roen­de av arran­gö­rens verk­sam­het, vil­ka grun­dar sig till exem­pel på en förändring av lags­tift­nin­gen som påver­kar pri­set, den all­män­na löne­nivån, tull eller ändrin­gar av skat­ter.

4. Avbok­ning av uts­täl­la­re

Om avbok­nin­gen sker mindre än 60 dagar före mäs­san är uts­täl­la­ren skyl­dig att beta­la 100 % av hyran till arran­gö­ren.

5. Mäs­so upp­bygg­na­der och möble­mang

Uts­täl­lart­jäns­ter och mäs­so upp­bygg­na­der samord­nas av Arran­gö­ren. Ans­va­rig mäs­so upp­byg­ga­re är Mai­se­ri Oy (orga­ni­sa­tions­num­mer 0895125–7) Mäs­so struk­tu­rer och möbel­bes­täll­nin­gar: info@rohkievents.fi
Pri­ser och pro­duk­ter: Möbel­ka­ta­log
Bes­täll senast 40 dagar innan mäs­san.

6. Elför­sörj­ning

Elför­sörj­ning till avdel­nin­gen mås­te bes­täl­las sepa­rat.
Bes­täll­nin­gar: info@rohkievents.fi

7. Byg­gan­de och ned­mon­te­ring

Kon­struk­tions- och ned­mon­te­rings­ti­der­na för eve­ne­man­get bör kont­rol­le­ras på uts­täl­lar­nas webbplats för var­je eve­ne­mang på www.vesillemessut.fi. Det är inte tillå­tet att ned­mon­te­ra läk­tar­na innan eve­ne­man­get är slut.

Mäs­sans struk­tur­höjd är 250 cm. För de högs­ta bygg­na­der­na mås­te skrift­ligt tillstånd begä­ras från arran­gö­ren. Struk­tu­rer, deko­ra­tio­ner eller uts­täll­ningsfö­remål som övers­ti­ger skil­je­väg­gar­nas höjd (stan­dard 250 cm), för vil­ka tillstånd erhål­lits, ska hål­las på ett avstånd av minst 0,5 meter från grän­sen till angrän­san­de sek­tion.

Det är förb­ju­det att fäs­ta mate­rial på väg­gar­na. Uts­täl­la­ren ans­va­rar för ska­dor som orsa­kats på Arran­gö­rens egen­dom. Uts­täl­la­ren är ans­va­rig för alla per­son- och egen­domss­ka­dor som orsa­kas av kon­struk­tio­ner, mate­rial, drift, varor och tjäns­ter i hans sek­tion gen­te­mot arran­gö­ren och andra tred­je par­ter. Uts­täl­la­rens struk­tu­rer ska vara snyg­ga och ändamål­sen­li­ga. Arran­gö­ren har rätt att ingri­pa i byg­gan­det och inred­nin­gen av mon­tern.

8. Städ­ning

Arran­gö­ren ans­va­rar för städ­ning av mäs­sområ­dets all­män­na ytor. Uts­täl­la­re ans­va­rar för att stä­da sina egna sek­tio­ner. En uts­täl­la­re vars uts­täll­ning eller för­sälj­ning föro­sa­kar mer avfall än nor­malt mås­te i för­väg skrift­li­gen kom­ma öve­rens om saken med arran­gö­ren. Bygg- och riv­ning­sav­fall ska läm­nas till de avfallsplatt­for­mer som är reser­ve­ra­de för dem.

9. Över­vak­ning och för­sä­kring

Arran­gö­ren tar hand om områ­dets all­män­na säker­het under mäs­san och under bygg- och ned­mon­te­ringss­ke­det. Uts­täl­la­ren står själv för den stöld, brand eller annan för­sä­kring som han anser nöd­vän­dig. Arran­gö­ren ans­va­rar inte för ska­dor som uts­täl­la­rens egen­doms ska­dor eller förs­vin­nel­se.

10. För­sälj­ning av pro­duk­ter

Det är tillå­tet att säl­ja, annon­se­ra och pre­sen­te­ra pro­duk­ter på mäs­sor i mon­tern. Uts­täl­la­ren ans­va­rar för att de uts­täll­da pro­duk­ter­na inte även­ty­rar häl­san för besö­ka­re, per­so­nal eller någon annan. Uts­täl­la­ren ans­va­rar för lämplig­he­ten hos de visa­de pro­duk­ter­na, gil­tig­he­ten av nöd­vän­di­ga officiel­la tillstånd, pro­dukt­märk­ning, livs­me­dels­sä­ker­het etc. och för­sä­krar att vis­nin­gen inte krän­ker någon tred­je parts rät­tig­he­ter eller bry­ter mot lagen.

11. Säker­het

Uts­täl­la­ren för­bin­der sig att föl­ja arran­gö­rens och myn­dig­he­ter­nas anvis­nin­gar avseen­de brand- och annan säker­het.

Arran­gö­ren har rätt att ta bort pro­duk­ter som kan vara till fara eller stö­ra för andra uts­täl­la­re, besö­ka­re eller andra par­ter.

Uts­täl­la­re som erb­ju­der kon­su­mentt­jäns­ter i enlig­het med kon­su­ment­sä­ker­hets­la­gen (920/2011 i ändrad lydel­se) ska upprät­ta ett säker­hets­do­ku­ment för sin verk­sam­het, vil­ket inklu­de­rar en plan för att iden­ti­fie­ra faror och han­te­ra ris­ker, samt infor­me­ra dem som är invol­ve­ra­de i att till­han­dahål­la tjäns­ten. . När uts­täl­la­ren pro­duce­rar kon­su­mentt­jäns­ter i mon­tern är uts­täl­la­ren skyl­dig att upprät­ta ett säker­hets­do­ku­ment och leve­re­ra det till Arran­gö­ren 30 dagar före eve­ne­man­get.

Att ta med djur krä­ver arran­gö­rens skrift­li­ga med­gi­van­de i för­väg.

BRYGGOR OCH BÅTAR

Bryg­gor­na ska vara till­gängli­ga och hål­las fria från hin­der som försvå­rar män­nis­kors rörel­se på bryg­gor­na. Det är förb­ju­det att ta barn­vag­nar ut på bryg­gor­na. Barn­vag­nar läm­nas i för­var vid besök på bryg­gor­na. Vid behov kan ord­nings­vak­ter begrän­sa folk­mäng­den som sam­ti­digt har tillt­rä­de till bryg­gor­na för att säkers­täl­la bryg­gor­nas bärförmå­ga. Tillt­rä­det till båtar­na ska all­tid vara säker. Besö­ka­re ska instrue­ras om rätt sätt att sti­ga ombord på båten och vid behov få hjälp med att gå ombord på båten. Uts­täl­la­re ans­va­rar för häl­san och säker­he­ten för alla sina gäs­ter och sin egen per­so­nal när de befin­ner sig i och runt båtar­na i bryg­gområ­det. Särs­kild upp­märk­sam­het bör ägnas om landgång används för att sti­ga ombord båten.

Om uts­täl­la­ren har en platt­form byggd runt båtar­na på land­mon­tern (sk. viewing plat­form) ska den vara sta­dig och ins­tal­le­rad på ett plant under­lag. Even­tuel­la räck runt platt­for­men mås­te fäs­tas nog­grant. Uts­täl­la­re ans­va­rar för säker­he­ten av de platt­for­mar och trap­por de använ­der. Besö­ka­re ska instrue­ras om rätt sätt att kli­va på platt­for­men och vid behov få hjälp med att sti­ga på platt­for­men.

12. Ins­täll­ning och uppsk­jut­ning av mäs­sa och force majeu­re

Arran­gö­ren för­behål­ler sig rät­ten att stäl­la in eller skju­ta upp mäs­san till annan tid, om eve­ne­man­get inte kan genomfö­ras vid angi­ven tid utifrån de skäl som Arran­gö­ren angett. Arran­gö­ren kan över­vä­ga att stäl­la in eller för­läg­ga mäs­san till en annan tid­punkt, till exem­pel, men inte begrän­sat till det­ta, för att säkers­täl­la säker­he­ten för Uts­täl­la­re, mäss­be­sö­ka­re eller andra par­ter.

Arran­gö­ren för­behål­ler sig rät­ten att stäl­la in eller skju­ta upp mäs­san till annan tid, såvi­da den inte kan genomfö­ras inom angi­ven tid på grund av oövers­tigli­ga hin­der eller hän­del­ser utanför Arran­gö­rens kont­roll, vars effek­ter rim­li­gen inte kan und­vi­kas eller över­vin­nas.

13. Avtals­brott

Avvi­kel­se från vill­ko­ren i kont­rak­tet kan leda till att mäss­mon­tern stängs. Arran­gö­ren har rätt att krä­va av uts­täl­la­ren 500 euro i böter för var­je begått avtals­brott. För­se­nad betal­ning ska beta­las enligt rän­te­la­gen. Avtalspåfölj­den begrän­sar inte Arran­gö­rens rätt till ersätt­ning för den tota­la ska­da som den styr­ker, om den är stör­re än den avtal­sen­li­ga påfölj­den. I det­ta fall räk­nas dock det avtal­sen­li­ga bötern som en minsk­ning av ska­destånds­be­lop­pet. Om uts­täl­la­ren åsi­do­sät­ter sina skyl­dig­he­ter enligt kont­rakts­vill­ko­ren eller på annat sätt är ersätt­ningss­kyl­dig har Arran­gö­ren pant- och reten­tions­rätt i den egen­dom som finns i Arran­gö­rens loka­ler.

14. Ans­vars­begräns­ning

Arran­gö­ren ans­va­rar inte för indi­rek­ta ska­dor. Arran­gö­rens ska­destånd­sans­var är begrän­sat till pri­set för mon­ter­re­ser­va­tio­nen för mäs­san som Uts­täl­la­ren beta­lar till Arran­gö­ren.

15. Ändrin­gar av all­män­na vill­kor

Arran­gö­ren för­behål­ler sig rät­ten att göra ändrin­gar i de all­män­na vill­ko­ren.

16. Til­lämplig lag och tvist­lös­ning

Des­sa all­män­na vill­kor och avta­let mel­lan par­ter­na til­läm­pas och tol­kas enligt finsk lag. Han­dels­la­gen (355/1987 i ändrad lydel­se) och lag­vals­regler­na i finsk lag, som kan hän­vi­sa till ett annat lands lags­tift­ning, är dock inte til­lämpli­ga.

Tvis­ter mel­lan par­ter­na, som inte kan lösas i för­hand­lin­gar mel­lan par­ter­na, kom­mer slut­ligt att avgö­ras i skil­je­dom i enlig­het med Cent­ral­han­dels­kam­ma­rens skil­je­doms­regler. Skil­je­doms­to­len består av en (1) leda­mot. Skil­jeför­fa­ran­det kom­mer att hål­las i Kar­le­by på fins­ka. Däru­tö­ver har arran­gö­ren rätt att väc­ka talan om ostri­digt yrkan­de vid all­män doms­tol, där Öster­bot­tens tings­rätt är förs­ta ins­tans.

Taneli Sutinen

Taneli Sutinen

Joh­ta­ja

Läs­nä­oloa ja suun­ta­vii­vo­ja — Hyvää ilma­pii­riä työyh­tei­söön ja asiak­kail­le lep­poi­sal­la & posi­tii­vi­sel­la otteel­la.

040 524 9928
taneli.sutinen@hillagroup.fi

Niina Palosaari

Niina Palosaari

Tapah­tu­ma­pääl­lik­kö

Lan­gat käsis­sä — Tapah­tu­mien ja yri­tys­ti­lai­suuk­sien tuo­tan­toa tun­teel­la ja tai­dol­la.

040 718 5350
niina.palosaari@hillagroup.fi

Anna Linnanmaa

Anna Linnanmaa

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Luo­vaa teke­mis­tä —  Loih­tien tapah­tu­mien ohjel­maa, visu­aa­lis­ta ilmet­tä  ja mark­ki­noin­tia.

044–0559507
anna.linnanmaa@hillagroup.fi

Tanja Viitala

Tanja Viitala

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Lem­pe­ää kau­pan­te­koa — Huo­leh­tien asiak­kail­le par­haim­mat mah­dol­li­set koko­nai­suu­det luo­tet­ta­vas­ti.

050 408 1197
tanja.viitala@hillagroup.fi

Asko Sillanpää

Asko Sillanpää

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Asia­kas­läh­töis­tä myyn­tiä iloi­sel­la otteel­la — luo­den posi­tii­vi­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen jokai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa.

050 591 3482
asko.sillanpaa@hillagroup.fi

Nelli Puurula

Nelli Puurula

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Ilois­ta ja tun­nol­lis­ta kau­pan­te­koa – Uut­ta ener­gi­aa myyn­ti­tii­mis­sä.

050 302 3717
nelli.puurula@hillagroup.fi

Nea Särkijärvi

Nea Särkijärvi

Mark­ki­noin­ti­asian­tun­ti­ja

Täs­sä ajas­sa — Raik­kaal­la otteel­la sisäl­lön­tuo­tan­toa someen ja graa­fis­ta suun­nit­te­lua.

nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

Wilma Sandbacka

Wilma Sandbacka

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Kak­si­kie­lis­tä mark­ki­noin­tia ammat­ti­tai­dol­la — Sam­ma på svens­ka.

wilma.sandbacka@hillagroup.fi