Igen i Karleby!

27. ‑28.5.2023 | klo 10–17 | Havsparken

För utställare

Info

TIDTABELL
Mäs­san är öppen för all­män­he­ten lör 27.5. och sön 28.5. klo 10–17

Täl­ten är fär­di­ga Fre 26.5. klo 14.00. Efter det­ta är det möj­ligt att inre­da avde­lin­gar­na ända fram till 21.00.

Om du har ett eget tält, kan du sät­ta upp din plats under fre­da­gen mel­lan tiden 9.00–21.00.

Mässmontrarna/avdelningarna skall vara ner tag­na senast sön­da­gen 28 maj kloc­kan 23.00

NAMNKORT

Namn­kor­ten kan häm­tas från Infon, från och med fre­da­gen. Namn­kor­ten behövs inte bes­täl­las skillt med per­so­ner­nas namn.

FÖRETAGETS SYNLIGHET I MÄSSKATALOGEN OCH INLÄGGEN

Skic­ka till oss gär­na din logo­typ och en kort introduktion/infotext om före­ta­get (max. 200 tec­ken). Det här kom­mer till vår webb­si­da och mäss­tid­nin­gens uts­täl­lar­lis­tan.

Vi kom­mer att pre­sen­te­ra alla före­tag som varit med, på sto­ryn i våra socia­la medier, skic­ka alla des­sa senast 8.5.

Du kan skic­ka int­ro­duk­tions­tex­ten för ditt före­tag till adres­sen: nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

MÖBLER

Mai­se­ri Oy ans­va­rar för byg­gan­det av mäss­mont­rar och täl­ten. Bekan­ta dig med pro­duk­ter­na här

Bes­täll­nin­gar: info@rohkievents.fi

REASTAURANG

 

PARKERING

Par­ke­ring vid eve­ne­mangs­par­ken under eve­ne­man­get, varifrån det går en non-stop buss trans­port ändå fram till områ­det. Par­ke­rin­gen är gra­tis för mäss­del­ta­gar­na. Bus­sar­na fär­das under lör­dag och sön­dag mel­lan klo 9–17.

Priser

Bryggplat­ser:

35 € / m2 (båtens längd x bredd)
Rabatt på båt nr 2. 20 %,
nr 3. 30 %, nr 4. och därpå föl­jan­de 40 %
Båt nr 1. är all­tid störst, nr 2. andra till störst osv.

Land­mon­te­ry­ta:

35 € / m2 (inkl. lan­dområ­de utan tak)
Mini­mis­tor­lek 6 m²

Del­ta­ga­ra- och medie­av­gift 120€ ingår syn­lig­het onli­ne pä uts­täl­lar­lis­tan och på mäs­sans socia­la kanal.

Elekt­risk A10 119€ A16 129€

I kraft­va­ran­de moms till­kom­mer alla pri­ser.

Frå­ga om möj­lig­het till ett stör­re paket för syn­lig­het!

Håll Skärgården ren –auktionen

Du kan done­ra en pro­dukt eller en tjänst som ditt före­tag erb­ju­der till auk­tio­nen, som hålls till förmån för Håll skärgår­den ren rf. .

Området

Deltagarvillkor

K
L

Läs deltagarvillkor här

Arran­gör

Hil­la Group Oyj / Roh­ki Events
FO-num­mer 0198165–6
Adress: Strand­ga­tan 10, 67100 Kar­le­by
E‑post: info@rohkievents.fi
Webb­si­da: www.rohkikevents.fi

1. Betal­nings­vill­kor

Fak­tu­re­ring sker i en rat 2 måna­der före eve­ne­man­get. Avdel­nings­bok­nin­gar som görs efter det­ta kom­mer att fak­tu­re­ras sis­ta dagen i måna­den som avdel­nin­gen bokats. Even­tuel­la til­läggs­bes­täll­nin­gar som görs under eller före mäs­san kom­mer att fak­tu­re­ras efter mäs­san.

2. Rabat­ter

Rabatt på båt nr 2 20%, nr 3 30%, nr 4 40%, på båt nr 5 och efterföl­jan­de 50%.

Båt nr 1 är all­tid störst, nr 2 näst störst osv.

3. Reser­va­tion av uts­täll­ning­sut­rym­me

Order­bek­räf­tel­sen som skic­kas av arran­gö­ren är bin­dan­de för båda par­ter, såvi­da uts­täl­la­ren inte skrift­li­gen har rekla­me­rat saken inom 7 dagar från order­bek­räf­tel­sen datum. Uts­täl­la­ren har inte utan skrift­ligt tillstånd från arran­gö­ren rätt att hyra ut eller överlå­ta sin mon­ter eller delar av den.

4. Uts­täll­ningsbå­tar

Båtar­na som pre­sen­te­ras ska vara nya eller i utmärkt skick om de redan har över­läm­nats till 1:a kun­den. Uts­täll­ningsbå­tar­na bör vara rena och hål­las rena under hela uts­täll­nin­gen. Var­je båt ska ha en uts­täll­ningss­kylt. Skyl­ten ska place­ras på båten och inte på bryg­gor­na. Uts­täl­la­ren fäs­ter själv skyl­tar­na på sina båtar.

Uts­täll­ningsbå­tar får inte tas ut från kajplat­ser­na under uts­täll­nin­gen (föru­tom vid prov­kör­nin­gar).

5. Prov­kör­nin­gar

Prov­seglin­gar­na och ‑kör­nin­gar­na kom­mer att ske före eller efter uts­täll­nin­gens öppet­ti­der eller efter att uts­täll­nin­gen slu­tat lör–sön.

Till Havs-hem­si­dan kom­mer att ha en egen avdel­ning om test­kör­nin­gar, till vil­ken vi kom­mer att läg­ga till dina båtar på prov­kör­ning. Från des­sa, omdi­ri­ge­ra till ditt före­tags hemsida/e‑post, där kun­der kan boka prov­kör­nin­gar direkt från dig.

Lör­dag 8–10 eller 18–20
Sön­dag 8–10

6. Place­ring av mon­ter och båtar på områ­det

Arran­gö­ren bes­täm­mer den slut­li­ga place­rin­gen av båtar/monter. I place­rin­gen tas i hän­syn uts­täl­la­rens öns­kemål om place­ring, stor­le­ken på mon­tern, anmäl­nings­ti­den, uts­täl­la­rens lång­sik­ti­ga kundre­la­tion samt mon­terns och pro­duk­ter­nas lämplig­het för en viss del av mäs­sområ­det. Arran­gö­ren har på grund av even­tuell plats­brist rätt att begrän­sa anta­let och stor­le­ken på båtar eller stor­le­ken på tält och mon­ter som visas upp av uts­täl­la­ren.

7. Avbok­ning

Om avbok­nin­gen sker mindre än 60 dagar före mäs­san är kun­den skyl­dig att beta­la 100 % av hyran till arran­gö­ren.

8. Uts­täll­nings­struk­tu­rer

Uts­täl­lart­jäns­ter och bygg­na­tion samord­nas av mäs­sar­ran­gö­ren. Mai­se­ri Oy är ans­va­rig mäss­byg­ga­re. Bes­täll­ning av mon­ter­kon­struk­tio­ner info@messu.com. Möbel­bes­täll­nin­gar www.maiseri.com.

Note­ra! Det är inte tillå­tet att ta med egna tält till uts­täll­ning­sområ­det. Fas­ta struk­tu­rer mås­te god­kän­nas i för­väg av arran­gö­ren.

9. Elför­sörj­ning

Elför­sörj­ning till avdel­nin­gen mås­te bes­täl­las sepa­rat. Pris vid för­hands­bes­täll­ning för 10A / 230V ström­käl­la 92,00 EUR + moms och för 16A / 230V ström­käl­la 99,00 EUR + moms. Om strömför­sörj­nin­gen bes­tälls under bygg­ti­den är pri­set 119 EUR + moms för 10A / 230V ström­käl­la och 129 EUR + moms för 16A / 230V ström­käl­la.

10. Bes­täll­nin­gar

En egen hem­si­da för mäs­san kom­mer att öpp­nas på arran­gö­rens hem­si­da www.kpkevents.fi. Sidor­na öpp­nas senast 3 måna­der innan eve­ne­man­get. Alla instruk­tio­ner och bes­täll­nings­for­mu­lär finns på eve­ne­man­gets sida. Du kan bes­täl­la t.ex. uts­täl­lar­kort, kun­dinb­jud­nin­gar, el och struk­tu­rer.

ALLA bes­täll­nin­gar kan även göras via e‑post till info@rohkievents.fi

11. Uts­täl­lar­kort

I mon­terpri­set ingår uts­täl­lar­kort enligt föl­jan­de:

avdel­nin­gen stor­lek 6–8 m² — 3 kort

avdel­nin­gen stor­lek 9–15 m² — 4 kort

avdel­nin­gen stor­lek 16–24 m² — 5 kort

avdel­nin­gens stor­lek över 25 m² — 6 kort eller enligt öve­rens­kom­mel­se.

Uts­täl­lar­kort som ingår i samar­bets­part­ners avtal avta­las sepa­rat.

12. För­teck­ning över uts­täl­la­re

Arran­gö­ren publice­rar en lis­ta över uts­täl­la­re i mäss­tid­nin­gen och på sin hem­si­da, som kost­nadsfritt inklu­de­rar kon­tak­tupp­gif­ter och huvudprodukter/tjänster för alla uts­täl­la­re.

Uts­täl­la­ren har ingen rätt att distri­bue­ra andra än sina egna annon­ser i sin mon­ter. Det är förb­ju­det att dela oli­ka tid­nin­gar med fle­ra annon­sö­rer.

13. Byg­gan­de och ned­mon­te­ring

Byg­get av mont­rar­na kan bör­ja fre­da­gen innan mäs­san kl 08.00. Har du bes­tällt ett tält eller andra kon­struk­tio­ner av oss kan byg­get star­ta på fre­dag kl 12:00.

Ned­mon­te­ring tidi­gast kl. 17.00 på sön­da­gen av mäs­san och alla uts­täll­nin­gar och struk­tu­rer mås­te avlägs­nas från områ­det senast kl. 23.00 på sön­da­gen av mäs­san.

Mäs­sans bygg­höjd är 250cm. Högre struk­tu­rer mås­te god­kän­nas av arran­gö­ren. En kon­struk­tion, deko­ra­tion eller ett uts­täll­ningsfö­remål som övers­ti­ger mel­lan­väg­gar­nas höjd (stan­dard 250 cm) och som har god­känts för place­ring ska hål­las på ett avstånd om minst 0,5 m från grän­sen till mon­tern bred­vid.

14. Städ­ning

Uts­täl­la­ren leve­re­rar sina saker till och från mässplat­sen på egen bekost­nad. Arran­gö­ren ans­va­rar inte för mot­ta­gan­de, loss­ning eller för­va­ring av saker­na och ans­va­rar inte för att varor­na skic­kas bort efter uts­täll­nin­gen.

Arran­gö­ren ans­va­rar för städ­ning av mäs­sområ­dets all­män­na utrym­men. Uts­täl­la­re ans­va­rar för att stä­da sina egna mont­rar. Bygg- och ned­mon­te­ring­sav­fall ska läg­gas i de avfallscon­tai­ners som är reser­ve­ra­de för dem.

15. Över­vak­ning och för­sä­kring

Arran­gö­ren skö­ter den all­män­na bevak­nin­gen av områ­det under mäs­san samt bygg- och ned­mon­te­ringss­ke­det. Uts­täl­la­ren ska själv skö­ta even­tuell stöld, brand eller annan för­sä­kring som anses nöd­vän­dig.

16. Säker­het

En rädd­nings- och förs­ta hjälpplan som läm­par sig för utom­huse­ve­ne­mang har tagits fram för uts­täll­nin­gen i samar­be­te med myn­dig­he­ter­na. Pla­ner­na finns på uts­täll­nings­kon­to­ret.

Arran­gö­ren har rätt att stän­ga uts­täll­ning­sområ­det när som helst under uts­täll­nin­gens öppet­ti­der för att säkers­täl­la säker­he­ten.

BRYGGOR OCH BÅTAR

Bryg­gor­na ska vara till­gängli­ga och hål­las fria från hin­der som försvå­rar män­nis­kors rörel­se på bryg­gor­na. Det är förb­ju­det att ta barn­vag­nar ut på bryg­gor­na. Barn­vag­nar läm­nas i för­var vid besök på bryg­gor­na. Vid behov kan ord­nings­vak­ter begrän­sa folk­mäng­den som sam­ti­digt har tillt­rä­de till bryg­gor­na för att säkers­täl­la bryg­gor­nas bärförmå­ga. Tillt­rä­det till båtar­na ska all­tid vara säker. Besö­ka­re ska instrue­ras om rätt sätt att sti­ga ombord på båten och vid behov få hjälp med att gå ombord på båten. Uts­täl­la­re ans­va­rar för häl­san och säker­he­ten för alla sina gäs­ter och sin egen per­so­nal när de befin­ner sig i och runt båtar­na i bryg­gområ­det. Särs­kild upp­märk­sam­het bör ägnas om landgång används för att sti­ga ombord båten.

Om uts­täl­la­ren har en platt­form byggd runt båtar­na på land­mon­tern (sk. viewing plat­form) ska den vara sta­dig och ins­tal­le­rad på ett plant under­lag. Even­tuel­la räck runt platt­for­men mås­te fäs­tas nog­grant. Uts­täl­la­re ans­va­rar för säker­he­ten av de platt­for­mar och trap­por de använ­der. Besö­ka­re ska instrue­ras om rätt sätt att kli­va på platt­for­men och vid behov få hjälp med att sti­ga på platt­for­men.

17. För­sälj­ning av pro­duk­ter

För­sälj­ning av pro­duk­ter på mäs­san är tillå­tet.

18. Force majeu­re

Arran­gö­ren för­behål­ler sig rät­ten att stäl­la in eller boka om mäs­san om den på grund av oövers­tigli­ga hin­der inte kan hål­las på angi­ven tid­punkt.

Samarbetspartners

Taneli Sutinen

Taneli Sutinen

Joh­ta­ja

Niina Palosaari

Niina Palosaari

Myyn­ti- ja tapah­tu­ma­pääl­lik­kö

Anna Linnanmaa

Anna Linnanmaa

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Tanja Viitala

Tanja Viitala

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Riitta Nikkilä

Riitta Nikkilä

Myyn­tias­sis­tent­ti

Nea Särkijärvi

Nea Särkijärvi

Some­vas­taa­va