Jälleen Kokkolassa!

25. ‑26.5.2024 | klo 10–17 | Meripuisto

Vapaa sisäänpääsy!

Kaunis ja toimiva. Erinomaista mainosta Kokkolalle merikaupunkina.

Loistavasti toteutettu!

Todella kivat ja rennot messut!

Mahtava tapahtuma, uusi vain ensi vuodelle.

Huippu paikka 10+

Vain iso kimppu ruusuja. Kiitos paljon ja mukavaa kesää kaikille! Kokkolassa asuu mukavia ihmisiä.

Messupaikka hyvä, lähellä kaupunkia, liikkuminen sujuvaa.

Aivan loistava, pysyvän venenäyttelyn paikkana perfect.

Tule näytteilleasettajaksi!

Läh­de avaa­maan kesä­kausi mei­dän kans­sam­me Vesil­le-mes­suil­le! Näyt­teil­lea­set­ta­jik­si ovat ter­ve­tul­lei­ta venei­den val­mis­ta­jat ja myy­jät. Lisäk­si ret­kei­lyyn, kalas­tuk­seen, venei­lyyn, vapaa-aikaan ja mat­kai­luun liit­ty­vien tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den tar­joa­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Tänä vuon­na uutuu­te­na mök­kei­ly, joka kuu­luu suu­res­ti suo­ma­lais­ten elä­mään! Ruo­ka ja musiik­ki ovat myös erit­täin oleel­li­sia asioi­ta kesän avaus­ta­pah­tu­mas­sa.

Tätä mah­dol­li­suut­ta et halua jät­tää välis­tä! Miten tei­dän yri­ty­sen­ne halu­aa näkyä tapah­tu­mas­sa? Haluat­ko olla muka­na kump­pa­nuus­pa­ke­tis­sa?

Veneily — kalastus — retkeily — MÖKKEILY

Vesil­le till Havs avaa kesä­kau­den Meri­puis­tos­sa!  Koko per­heen tapah­tu­mas­sa riit­tää näh­tä­vää, koet­ta­vaa ja ihme­tel­tä­vää. Moni­puo­lis­ta ohjel­maa näh­dään  maal­la, vedes­sä ja ilmas­sa. Muka­na on venei­lyyn, vesil­lä­oloon, kalas­tuk­seen, mök­kei­lyyn, ret­kei­lyyn ja mat­kai­luun liit­ty­viä toi­mi­joi­ta. Hyvä ruo­ka on myös oleel­li­nen osa tapah­tu­maa.

 

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään!

PYSÄKÖINTI

Pysä­köin­ti tapah­tu­ma­puis­tos­sa 4€ (pank­ki­kor­til­la tai Mobi­le­Payl­la), jos­ta ilmai­nen non-stop kul­je­tus kul­kee Meri­puis­tol­le asti.
Tapah­tu­ma­puis­tos­ta on myös mah­dol­lis­ta kävel­lä alu­eel­le (noin 1km).
Tapah­tu­ma­puis­ton osoi­te: Vapau­den­tie 1, 67100 Kok­ko­la

Meri­puis­tos­sa ei ole pysä­köin­ti­mah­dol­li­suut­ta.

Inva-pysä­köin­ti on saa­ta­vil­la tapah­tu­ma-alu­een lähei­syy­des­sä Meri­puis­tos­sa.

Voit tul­la myös omal­la veneel­lä. Vie­ras­ve­ne­paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti LAITURI A:lla. Kat­so kart­ta täs­tä.

 

KULJETUS

Tapah­tu­ma­puis­ton ja Meri­puis­ton välil­lä kul­kee non-stop kul­je­tus 9–17. Mes­su alkaa klo 10.00

Meri­puis­to on sul­jet­tu muul­ta lii­ken­teel­tä pe klo 21 — su klo 17.

Vesillelaskuun aikaa:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Veneily

Retkeily

Kalastus

Mökkeily

Myy käytetty veneesi Messuilla!

 

Onko sinul­la käy­tet­ty vene jon­ka haluai­sit lait­taa myyn­tiin? Nyt on erin­omai­nen mah­dol­li­suus myy­dä käy­tet­ty venee­si! 

Vesil­le-mes­suil­la on tänä vuon­na uute­na lai­tu­ri käy­te­tyi­den venei­den myyn­tiä var­ten. Tuo venee­si myy­tä­väk­si tapah­tu­maan johon tulee tuhan­sia kävi­jöi­tä!

Mes­suil­la myös käy­tet­ty­jen venei­den ilmoi­tus­tau­lu. Voit lähet­tää meil­le val­miin myyn­ti-ilmoi­tusai­neis­ton niina.palosaari@hillagroup.fi osoit­tee­seen. Lami­noim­me ilmoi­tuk­sen ja se tulee Vesil­le till Havs mes­suil­le esil­le Käy­tet­ty­jen venei­den ilmoi­tus­tau­lul­le.

Ilmoi­tuk­sen hin­ta 20€. Alv 0%

 

Huikeaa ohjelmaa!

 

UUTUUTENA MÖKKEILY

Mök­kei­ly ‑tee­ma laa­jen­taa hori­sont­tia, kun yhdis­täm­me suo­ma­lai­sen mök­kei­ly­pe­rin­teen vesiak­ti­vi­teet­tei­hin.

Mikä tekee mök­kei­lys­tä niin eri­tyi­sen? Mökin­rau­ha, sau­no­mi­sen ilo, ystä­vien ja per­heen seu­ra, sekä mah­dol­li­suus naut­tia luon­nos­ta. Suo­ma­lai­sil­le mök­ki ei ole vain raken­nus met­sän sii­mek­ses­sä, vaan se on osa elä­män­ta­paa.

Haluam­me tar­jo­ta kävi­jöil­lem­me mah­dol­li­suu­den löy­tää uusia tapo­ja naut­tia mök­kei­lys­tä ja venei­lys­tä. Vesil­le-mes­suil­la pää­set tutus­tu­maan uusiin tuot­tei­siin ja pal­ve­lui­hin sekä opit vink­ke­jä ja nik­se­jä, jot­ka teke­vät mök­kie­lä­mäs­tä­si entis­tä­kin parem­paa.

Seikkailuja Lapsille

koeaja veneitä

Tulossa ruokakylä

Moni­puo­li­nen vali­koi­ma ruo­ka­ko­ju­ja raken­tuu tel­tan ympäl­le, johon pää­see vapaas­ti syö­mään omia herk­ku­jaan.

HUOM!
Tapahtumassa kuvataan kuva- ja videomateriaalia markkinointikäyttöön.
Jos et halua näkyä kuvissa, nykäisethän kuvaajaa hihasta.

Koko perheen tapahtuma Vesille till Havs avaa kesäkauden Meripuistossa!👨‍👩‍👧‍👦🐕

Viikonlopun aikana voi tutustua moniin eri yrityksiin, syödä herkullista ruokaa ja viettää hauska viikonloppu mukavassa seurassa. Tapahtumassa on viihdyttävää ohjelmaa ja osallistavaa toimintaa, sekä lapsille on runsaasti hauskaa tekemistä. Takuulla siis tulossa huippu viikonloppu!🙌

Kävijöille on vapaa sisäänpääsy. Tervetuloa koko konkkaronkka avaamaan kesäkausi mitä parhaimmalla tavalla ! 🩵

25.-26.5.2024
Kokkolan Meripuistossa
Klo 10-17

#tapahtumat #messut #kokkola #visitkokkola #vesillemessut #vesilletillhavs

Koko per­heen tapah­tu­ma Vesil­le till Havs avaa kesä­kau­den Meri­puis­tos­sa!👨‍👩‍👧‍👦🐕

Vii­kon­lo­pun aika­na voi tutus­tua moniin eri yri­tyk­siin, syö­dä her­kul­lis­ta ruo­kaa ja viet­tää haus­ka vii­kon­lop­pu muka­vas­sa seu­ras­sa. Tapah­tu­mas­sa on viih­dyt­tä­vää ohjel­maa ja osal­lis­ta­vaa toi­min­taa, sekä lap­sil­le on run­saas­ti haus­kaa teke­mis­tä. Takuul­la siis tulos­sa huip­pu vii­kon­lop­pu!🙌

Kävi­jöil­le on vapaa sisään­pää­sy. Ter­ve­tu­loa koko konk­ka­ronk­ka avaa­maan kesä­kausi mitä par­haim­mal­la taval­la ! 🩵

25.–26.5.2024
Kok­ko­lan Meri­puis­tos­sa
Klo 10–17

#tapah­tu­mat #mes­sut #kok­ko­la #visit­kok­ko­la #vesil­le­mes­sut #vesil­le­till­havs

13 0
VESILLE-messut lähestyvät kovaa kyytiä! 🌊

Vielä ehtii varata paikan VESILLE-messuilta, jossa voit viikonlopun aikana tavoittaa tuhansia ihmisiä. Viime vuonna messut keräsivät paikalle n. 8500 kävijää. 😍 Eli, jos haluat esitellä tuotteitasi tai palveluitasi isolle yleisölle, on VESILLE-messut hieno mahdollisuus siihen! 🔥

Koko perheen tapahtumassa riittää nähtävää, koettavaa ja ihmeteltävää. Monipuolista ohjelmaa nähdään maalla, vedessä ja ilmassa. Hyvä ruoka on myös oleellinen osa tapahtumaa. Mukana on veneilyyn, vesilläoloon, kalastukseen, mökkeilyyn, retkeilyyn ja matkailuun liittyviä toimijoita.🚣🎣🏕

Tapahtumaan on kävijöille vapaa sisäänpääsy! 🙌
Kokkolan Meripuistossa 25.-26.5. Klo 10-17.

#messut #vesillemessut #kokkola #tapahtumat #visitkokkola #veneily #mökkeily #kalastus #retkeily #matkailu

VESIL­LE-mes­sut lähes­ty­vät kovaa kyy­tiä! 🌊

Vie­lä ehtii vara­ta pai­kan VESIL­LE-mes­suil­ta, jos­sa voit vii­kon­lo­pun aika­na tavoit­taa tuhan­sia ihmi­siä. Vii­me vuon­na mes­sut kerä­si­vät pai­kal­le n. 8500 kävi­jää. 😍 Eli, jos haluat esi­tel­lä tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si isol­le ylei­söl­le, on VESIL­LE-mes­sut hie­no mah­dol­li­suus sii­hen! 🔥

Koko per­heen tapah­tu­mas­sa riit­tää näh­tä­vää, koet­ta­vaa ja ihme­tel­tä­vää. Moni­puo­lis­ta ohjel­maa näh­dään maal­la, vedes­sä ja ilmas­sa. Hyvä ruo­ka on myös oleel­li­nen osa tapah­tu­maa. Muka­na on venei­lyyn, vesil­lä­oloon, kalas­tuk­seen, mök­kei­lyyn, ret­kei­lyyn ja mat­kai­luun liit­ty­viä toi­mi­joi­ta.🚣🎣🏕

Tapah­tu­maan on kävi­jöil­le vapaa sisään­pää­sy! 🙌
Kok­ko­lan Meri­puis­tos­sa 25.–26.5. Klo 10–17.

#mes­sut #vesil­le­mes­sut #kok­ko­la #tapah­tu­mat #visit­kok­ko­la #venei­ly #mök­kei­ly #kalas­tus #ret­kei­ly #mat­kai­lu

21 0
VESILLE-messuilla ohjelma, näytteilleasettajat ja muu sisältö määräytyy pitkälti teemojen mukaan!🌊

Vuoden 2024 VESILLE-messujen teemat ovat:
🚤VENEILY
🏠MÖKKEILY
🎣KALASTUS
🏕RETKEILY
🏞MATKAILU

Vapaa sisäänpääsy!
25.-26.5.2024
Kokkolan Meripuisto
Klo 10-17

 #kalastus #visitkokkola #retkeily #vesillemessut #messut #kokkola #mökkeily #tapahtumat #matkailu #vesilletillhavs #finland #suomi #veneily

VESIL­LE-mes­suil­la ohjel­ma, näyt­teil­lea­set­ta­jat ja muu sisäl­tö mää­räy­tyy pit­käl­ti tee­mo­jen mukaan!🌊

Vuo­den 2024 VESIL­LE-mes­su­jen tee­mat ovat:
🚤VENEILY
🏠MÖKKEILY
🎣KALASTUS
🏕RETKEILY
🏞MATKAILU

Vapaa sisään­pää­sy!
25.–26.5.2024
Kok­ko­lan Meri­puis­to
Klo 10–17

#kalas­tus #visit­kok­ko­la #ret­kei­ly #vesil­le­mes­sut #mes­sut #kok­ko­la #mök­kei­ly #tapah­tu­mat #mat­kai­lu #vesil­le­till­havs #fin­land #suo­mi #venei­ly

17 0
Till Havs mässan är snart här igen 25-26.5.2024!😍🌊 

Kom med och fyll Havsparken i Karleby med en massa saker besökare kan se, uppleva, smaka, och ta del av🤩

I år har flera nya teman blivit tillsatta, allt från sommarstugor, camping och vandring, till jakt🏡⛺️ Vi kan ju inte heller glömma de traditionsenliga teman båtliv och fiske!🛥️🎣

Ifall du har någonting som du skulle vilja utställa eller sälja under mässan har du nu en strålande möjlighet att anmäla dig! Kom med och var del av någonting fantastiskt, och invig sommaren på bästa sätt!😎☀️

#vesilletillhavs #vesillemessut #kokkola #karleby #messut #tapahtumat

Till Havs mäs­san är snart här igen 25–26.5.2024!😍🌊

Kom med och fyll Havs­par­ken i Kar­le­by med en mas­sa saker besö­ka­re kan se, upple­va, sma­ka, och ta del av🤩

I år har fle­ra nya teman bli­vit till­sat­ta, allt från som­mars­tu­gor, cam­ping och vandring, till jakt🏡⛺️ Vi kan ju inte hel­ler glöm­ma de tra­di­tion­sen­li­ga teman båt­liv och fis­ke!🛥️🎣

Ifall du har någon­ting som du skul­le vil­ja uts­täl­la eller säl­ja under mäs­san har du nu en strå­lan­de möj­lig­het att anmä­la dig! Kom med och var del av någon­ting fan­tas­tiskt, och invig som­ma­ren på bäs­ta sätt!😎☀️

#vesil­le­till­havs #vesil­le­mes­sut #kok­ko­la #kar­le­by #mes­sut #tapah­tu­mat

30 0
Onko teilläkin ikävä VESILLE-messuja?🌊

Kävimme fiilistelemässä Meripuistossa ja muisteltiin viime vuoden VESILLE-messuja. Oli hiukan eri maisemat silloin🤭

Onneksi enää muutamia kuukausia niin päästään taas starttaamaan kesäkausi huikealla tavalla🛥️💙 oothan säkin tulossa?🤜🏼🤛🏽

#kokkola #vesillemessut #tapahtumat #messut #veneet #vesillä #kalastus #mökkeily #retkeily

Onko teil­lä­kin ikä­vä VESIL­LE-mes­su­ja?🌊

Kävim­me fii­lis­te­le­mäs­sä Meri­puis­tos­sa ja muis­tel­tiin vii­me vuo­den VESIL­LE-mes­su­ja. Oli hiu­kan eri mai­se­mat sil­loin🤭

Onnek­si enää muu­ta­mia kuu­kausia niin pääs­tään taas start­taa­maan kesä­kausi hui­keal­la taval­la🛥️💙 oot­han säkin tulos­sa?🤜🏼🤛🏽

#kok­ko­la #vesil­le­mes­sut #tapah­tu­mat #mes­sut #veneet #vesil­lä #kalas­tus #mök­kei­ly #ret­kei­ly

33 2
Aika sanoa heipat vuodelle 2023!✨

Olitko sinä VESILLE-messuilla vuonna 2023? Jos olit, niin mikä oli mieleenpainuvin asia messuilla? Mitä kenties haluaisit nähdä VESILLE-messuilla vuonna 2024? Kommentoi alle tai laita meille yksityisviestiä, rakastaisimme kuulla vastauksesi 💙

Tottakai haluamme vielä toivottaa jokaiselle erittäin onnellista uutta vuotta! Olkoon tuleva vuosi täynnä uusia mahdollisuuksia ja ihania hetkiä.🥰

Aika sanoa hei­pat vuo­del­le 2023!✨

Olit­ko sinä VESIL­LE-mes­suil­la vuon­na 2023? Jos olit, niin mikä oli mie­leen­pai­nu­vin asia mes­suil­la? Mitä ken­ties haluai­sit näh­dä VESIL­LE-mes­suil­la vuon­na 2024? Kom­men­toi alle tai lai­ta meil­le yksi­tyis­vies­tiä, rakas­tai­sim­me kuul­la vas­tauk­se­si 💙

Tot­ta­kai haluam­me vie­lä toi­vot­taa jokai­sel­le erit­täin onnel­lis­ta uut­ta vuot­ta! Olkoon tule­va vuo­si täyn­nä uusia mah­dol­li­suuk­sia ja iha­nia het­kiä.🥰

10 0
Jouluaatto on vihdoin täällä!🎄

Muistakaa pysähtyä hetkeksi ja unohtakaa arjen kiireet. Nauttikaa joulun taianomaisesta tunnelmasta herkuttelemalla, lepäämällä ja viettämällä ihana joulu läheistenne kanssa! ❤

Hyvää joulua kaikille! 🎅🤶🎁

Jou­lu­aat­to on vih­doin tääl­lä!🎄

Muis­ta­kaa pysäh­tyä het­kek­si ja unoh­ta­kaa arjen kii­reet. Naut­ti­kaa jou­lun tai­an­omai­ses­ta tun­nel­mas­ta her­kut­te­le­mal­la, lepää­mäl­lä ja viet­tä­mäl­lä iha­na jou­lu läheis­ten­ne kans­sa! ❤

Hyvää jou­lua kai­kil­le! 🎅🤶🎁

18 0
Vuosi alkaa olla pian paketissa ja haluamme kiittää vuodesta 2023!💙

Tämä vuosi oli unohtumaton! Oli mahtavaa nähdä paljon innostuneita ja iloisia kävijöitä sekä upeita näytteilleasettajia, yhteistyökumppaneita & esiintyjiä tapahtumassamme.😍

Ensi vuonna on luvassa jälleen mieleenpainuvia hetkiä ja mukavia kohtaamisia VESILLE -messuilla! Merkitkäähän kalenteriin 25.-26.5.2024📌

#tapahtumat #vesillemessut #messut #kokkola #visitkokkola

Vuo­si alkaa olla pian pake­tis­sa ja haluam­me kiit­tää vuo­des­ta 2023!💙

Tämä vuo­si oli unoh­tu­ma­ton! Oli mah­ta­vaa näh­dä pal­jon innos­tu­nei­ta ja iloi­sia kävi­jöi­tä sekä upei­ta näyt­teil­lea­set­ta­jia, yhteis­työ­kump­pa­nei­ta & esiin­ty­jiä tapah­tu­mas­sam­me.😍

Ensi vuon­na on luvas­sa jäl­leen mie­leen­pai­nu­via het­kiä ja muka­via koh­taa­mi­sia VESILLE ‑mes­suil­la! Mer­kit­kää­hän kalen­te­riin 25.–26.5.2024📌

#tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut #mes­sut #kok­ko­la #visit­kok­ko­la

22 0
This error mes­sa­ge is only visible to WordPress admins
The­re has been a problem with your Ins­ta­gram Feed.
Taneli Sutinen

Taneli Sutinen

Joh­ta­ja

Läs­nä­oloa ja suun­ta­vii­vo­ja — Hyvää ilma­pii­riä työyh­tei­söön ja asiak­kail­le lep­poi­sal­la & posi­tii­vi­sel­la otteel­la.

040 524 9928
taneli.sutinen@hillagroup.fi

Niina Palosaari

Niina Palosaari

Tapah­tu­ma­pääl­lik­kö

Lan­gat käsis­sä — Tapah­tu­mien ja yri­tys­ti­lai­suuk­sien tuo­tan­toa tun­teel­la ja tai­dol­la.

040 718 5350
niina.palosaari@hillagroup.fi

Anna Linnanmaa

Anna Linnanmaa

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Luo­vaa teke­mis­tä —  Loih­tien tapah­tu­mien ohjel­maa, visu­aa­lis­ta ilmet­tä  ja mark­ki­noin­tia.

044–0559507
anna.linnanmaa@hillagroup.fi

Tanja Viitala

Tanja Viitala

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Lem­pe­ää kau­pan­te­koa — Huo­leh­tien asiak­kail­le par­haim­mat mah­dol­li­set koko­nai­suu­det luo­tet­ta­vas­ti.

050 408 1197
tanja.viitala@hillagroup.fi

Asko Sillanpää

Asko Sillanpää

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Asia­kas­läh­töis­tä myyn­tiä iloi­sel­la otteel­la — luo­den posi­tii­vi­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen jokai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa.

asko.sillanpaa@hillagroup.fi

Nelli Puurula

Nelli Puurula

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Ilois­ta ja tun­nol­lis­ta kau­pan­te­koa — Uut­ta ener­gi­aa myyn­ti­tii­mis­sä.

050 302 3717
nelli.puurula@hillagroup.fi

Nea Särkijärvi

Nea Särkijärvi

Mark­ki­noin­ti­asian­tun­ti­ja

Täs­sä ajas­sa — Raik­kaal­la otteel­la sisäl­lön­tuo­tan­toa someen ja graa­fis­ta suun­nit­te­lua.

nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

Wilma Sandbacka

Wilma Sandbacka

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Kak­si­kie­lis­tä mark­ki­noin­tia ammat­ti­tai­dol­la — Sam­ma på svens­ka

wilma.sandbacka@hillagroup.fi