Jälleen Kokkolassa!

25. ‑26.5.2024 | klo 10–17 | Meripuisto

Vapaan sisäänpääsyn tarjoaa Kokkolan kaupunki!

Kaunis ja toimiva. Erinomaista mainosta Kokkolalle merikaupunkina.

Loistavasti toteutettu!

Todella kivat ja rennot messut!

Mahtava tapahtuma, uusi vain ensi vuodelle.

Huippu paikka 10+

Vain iso kimppu ruusuja. Kiitos paljon ja mukavaa kesää kaikille! Kokkolassa asuu mukavia ihmisiä.

Messupaikka hyvä, lähellä kaupunkia, liikkuminen sujuvaa.

Aivan loistava, pysyvän venenäyttelyn paikkana perfect.

Tule näytteilleasettajaksi!

Läh­de avaa­maan kesä­kausi mei­dän kans­sam­me Vesil­le-mes­suil­le! Vii­me vuon­na tapah­tu­ma kerä­si 8500 kävi­jää Meri­puis­toon.
Näyt­teil­lea­set­ta­jik­si ovat ter­ve­tul­lei­ta ret­kei­lyyn, kalas­tuk­seen, mök­kei­lyyn venei­lyyn, vapaa-aikaan ja mat­kai­luun liit­ty­vien tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den tar­joa­jat. Tänä vuon­na uutuu­te­na mök­kei­ly, joka kuu­luu suu­res­ti suo­ma­lais­ten elä­mään! Ruo­ka ja musiik­ki ovat myös erit­täin oleel­li­sia asioi­ta kesän avaus­ta­pah­tu­mas­sa.

Tätä mah­dol­li­suut­ta et halua jät­tää välis­tä! Miten tei­dän yri­ty­sen­ne halu­aa näkyä tapah­tu­mas­sa? Haluat­ko olla muka­na kump­pa­nuus­pa­ke­tis­sa?

kalastus — retkeily — MÖKKEILY

Vesil­le till Havs avaa kesä­kau­den Meri­puis­tos­sa!  Koko per­heen tapah­tu­mas­sa riit­tää näh­tä­vää, koet­ta­vaa ja ihme­tel­tä­vää. Moni­puo­lis­ta ohjel­maa näh­dään  maal­la, vedes­sä ja ilmas­sa. Muka­na on vesil­lä­oloon, kalas­tuk­seen, mök­kei­lyyn, ret­kei­lyyn ja mat­kai­luun liit­ty­viä toi­mi­joi­ta. Hyvä ruo­ka on myös oleel­li­nen osa tapah­tu­maa.

 

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään!

PYSÄKÖINTI

Pysä­köin­ti tapah­tu­ma­puis­tos­sa 4€ (pank­ki­kor­til­la tai Mobi­le­Payl­la), jos­ta ilmai­nen non-stop kul­je­tus kul­kee Meri­puis­tol­le asti.
Tapah­tu­ma­puis­tos­ta on myös mah­dol­lis­ta kävel­lä alu­eel­le (noin 1km).
Tapah­tu­ma­puis­ton osoi­te: Vapau­den­tie 1, 67100 Kok­ko­la

Meri­puis­tos­sa ei ole pysä­köin­ti­mah­dol­li­suut­ta.

Inva-pysä­köin­ti on saa­ta­vil­la tapah­tu­ma-alu­een lähei­syy­des­sä Meri­puis­tos­sa.

Voit tul­la myös omal­la veneel­lä. Vie­ras­ve­ne­paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti LAITURI A:lla. Kat­so kart­ta täs­tä.

 

KULJETUS

Tapah­tu­ma­puis­ton ja Meri­puis­ton välil­lä kul­kee non-stop kul­je­tus 9–17. Mes­su alkaa klo 10.00

Meri­puis­to on sul­jet­tu muul­ta lii­ken­teel­tä pe klo 21 — su klo 17.

Vesillelaskuun aikaa:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Veneily

Retkeily

Kalastus

Mökkeily

Myy käytetty veneesi Messuilla!

 

Onko sinul­la käy­tet­ty vene jon­ka haluai­sit lait­taa myyn­tiin? Nyt on erin­omai­nen mah­dol­li­suus myy­dä käy­tet­ty venee­si! 

Vesil­le-mes­suil­la on tänä vuon­na uute­na lai­tu­ri käy­te­tyi­den venei­den myyn­tiä var­ten. Tuo venee­si myy­tä­väk­si tapah­tu­maan johon tulee tuhan­sia kävi­jöi­tä!

Mes­suil­la myös käy­tet­ty­jen venei­den ilmoi­tus­tau­lu. Voit lähet­tää meil­le val­miin myyn­ti-ilmoi­tusai­neis­ton niina.palosaari@hillagroup.fi osoit­tee­seen. Lami­noim­me ilmoi­tuk­sen ja se tulee Vesil­le till Havs mes­suil­le esil­le Käy­tet­ty­jen venei­den ilmoi­tus­tau­lul­le.

Ilmoi­tuk­sen hin­ta 20€. Alv 0%

 

Huikeaa ohjelmaa!

 

UUTUUTENA MÖKKEILY

Mök­kei­ly ‑tee­ma laa­jen­taa hori­sont­tia, kun yhdis­täm­me suo­ma­lai­sen mök­kei­ly­pe­rin­teen vesiak­ti­vi­teet­tei­hin.

Mikä tekee mök­kei­lys­tä niin eri­tyi­sen? Mökin­rau­ha, sau­no­mi­sen ilo, ystä­vien ja per­heen seu­ra, sekä mah­dol­li­suus naut­tia luon­nos­ta. Suo­ma­lai­sil­le mök­ki ei ole vain raken­nus met­sän sii­mek­ses­sä, vaan se on osa elä­män­ta­paa.

Haluam­me tar­jo­ta kävi­jöil­lem­me mah­dol­li­suu­den löy­tää uusia tapo­ja naut­tia mök­kei­lys­tä ja venei­lys­tä. Vesil­le-mes­suil­la pää­set tutus­tu­maan uusiin tuot­tei­siin ja pal­ve­lui­hin sekä opit vink­ke­jä ja nik­se­jä, jot­ka teke­vät mök­kie­lä­mäs­tä­si entis­tä­kin parem­paa.

Seikkailuja Lapsille

Tulossa ruokakylä

Moni­puo­li­nen vali­koi­ma ruo­ka­ko­ju­ja raken­tuu tel­tan ympäl­le, johon pää­see vapaas­ti syö­mään omia herk­ku­jaan.

Yhteistyökumppanit

Taneli Sutinen

Taneli Sutinen

Joh­ta­ja

Läs­nä­oloa ja suun­ta­vii­vo­ja — Hyvää ilma­pii­riä työyh­tei­söön ja asiak­kail­le lep­poi­sal­la & posi­tii­vi­sel­la otteel­la.

040 524 9928
taneli.sutinen@hillagroup.fi

Niina Palosaari

Niina Palosaari

Tapah­tu­ma­pääl­lik­kö

Lan­gat käsis­sä — Tapah­tu­mien ja yri­tys­ti­lai­suuk­sien tuo­tan­toa tun­teel­la ja tai­dol­la.

040 718 5350
niina.palosaari@hillagroup.fi

Anna Linnanmaa

Anna Linnanmaa

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Luo­vaa teke­mis­tä —  Loih­tien tapah­tu­mien ohjel­maa, visu­aa­lis­ta ilmet­tä  ja mark­ki­noin­tia.

044–0559507
anna.linnanmaa@hillagroup.fi

Tanja Viitala

Tanja Viitala

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Lem­pe­ää kau­pan­te­koa — Huo­leh­tien asiak­kail­le par­haim­mat mah­dol­li­set koko­nai­suu­det luo­tet­ta­vas­ti.

050 408 1197
tanja.viitala@hillagroup.fi

Asko Sillanpää

Asko Sillanpää

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Asia­kas­läh­töis­tä myyn­tiä iloi­sel­la otteel­la — luo­den posi­tii­vi­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen jokai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa.

050 591 3482
asko.sillanpaa@hillagroup.fi

Nelli Puurula

Nelli Puurula

Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja

Ilois­ta ja tun­nol­lis­ta kau­pan­te­koa — Uut­ta ener­gi­aa myyn­ti­tii­mis­sä.

050 302 3717
nelli.puurula@hillagroup.fi

Nea Särkijärvi

Nea Särkijärvi

Mark­ki­noin­ti­asian­tun­ti­ja

Täs­sä ajas­sa — Raik­kaal­la otteel­la sisäl­lön­tuo­tan­toa someen ja graa­fis­ta suun­nit­te­lua.

nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

Wilma Sandbacka

Wilma Sandbacka

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Kak­si­kie­lis­tä mark­ki­noin­tia ammat­ti­tai­dol­la — Sam­ma på svens­ka

wilma.sandbacka@hillagroup.fi

Jasmin Salmi

Jasmin Salmi

Mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti

Teke­mi­sen mei­nin­kiä – Moni­puo­lis­ta mark­ki­noin­tio­saa­mis­ta verk­ko­si­vu­jen yllä­pi­dos­ta aina visu­aa­lis­ten mate­ri­aa­lien luo­mi­seen. 

jasmin.salmi@hillagroup.fi