Näytteilleasettajat

Veneet/Retkeily/Kalastus

At-Marine

Lai­tu­ri

AT-Mari­ne Oy har­joit­taa laivateknisten‑, merenkulku‑, teol­li­suus- ja eri­koi­se­lekt­ro­niik­ka­lait­tei­den ja ‑jär­jes­tel­mien maa­han­tuon­tia ja vien­tiä, sekä nii­hin liit­ty­vää suunnittelu‑, valmistus‑, huol­to- ja asen­nus­toi­min­taa.

Baltic Yachts

Osas­to 4.8

Bal­tic Yachts is the world’s lea­ding buil­der of cus­tom desig­ned, advanced car­bon com­po­si­te supe­ry­achts. We specia­lize in sai­ling and motor yachts up to 260ft/79metres. We are also the glo­bal lea­der in sus­tai­nable solu­tions for supe­ry­achts.

 

Bal­tic Yachts on maa­il­man joh­ta­va rää­tä­löi­ty­jen, edis­tyk­sel­lis­ten hii­li­kui­tu­kom­po­siit­tis­ten pur­jeh­ti­vien super­jah­tien val­mis­ta­ja. Olem­me eri­kois­tu­neet val­mis­ta­maan tilauk­ses­ta yksi­löl­li­siä pur­je- ja mot­to­ri­ve­nei­tä 80 met­riin saak­ka. Olem­me myös maa­il­man joh­ta­va ympä­ris­töys­tä­väl­lis­ten suu­rien pur­je­ve­nei­den val­mis­ta­ja.

 

Bal­tic Yachts är glo­bal mark­nads­le­da­re för till­verk­nin­gen av skräd­dar­syd­da, avance­ra­de seglan­de super­jak­ter i kol­fi­ber­kom­po­sit. Vi till­ver­kar segel- och motorbå­tar upp till 80 meter. Där­till är vi världs­le­dan­de på håll­ba­ra lös­nin­gar för seglan­de super­jak­ter.

balticyachts.fi

Biltema

Osas­to 2.8

biltema.fi

Blaxar

Lai­tu­ri

Blaxar Oy on Kok­ko­lan meren­ran­nal­la sijait­se­va vaa­ti­van, laa­duk­kaan ja vih­reäm­män pin­ta­kä­sit­te­lyn eri­kois­osaa­ja.

Elvene

Lai­tu­ri

The world is a much bet­ter place when it’s habi­table. At least that’s what we think. Our pira­te hearts beat for clean oceans and supercool futu­re-proof boats. That’s why we crea­ted Elve­ne, the solar elect­ric boat com­pa­ny

elveneboats.com

Finnmaster

Lai­tu­ri

Finn­mas­ter Boats Oy on yksi poh­jois­mai­den suu­rim­mis­ta vapaa-ajan venei­den val­mis­ta­jis­ta. Vene­teh­taat sijait­se­vat Kok­ko­las­sa, Kala­joel­la ja Sam­ma­tis­sa.

Yhtiö val­mis­taa Finn­mas­ter ‑per­he­ve­nei­tä, Hus­ky alu­mii­ni­ve­nei­tä sekä Gran­dezza pre­mium-venei­tä. Yhtiö on tun­net­tu moder­nis­ti muo­toil­luis­ta ja näyt­tä­vis­tä veneis­tään, jot­ka on pal­kit­tu useil­la venea­lan pal­kin­noil­la ympä­ri Euroo­pan.

Val­tao­sa Finn­mas­ter Boat­sin veneis­tä myy­dään kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le Poh­jois­mai­hin ja Euroop­paan, eri­tyi­ses­ti Ruot­siin, Nor­jaan ja Sveit­siin. Finn­mas­ter Boats on osa Ter­ra Pat­ris kon­ser­nia.

finnmaster.fi

Furuno

Lai­tu­ri

Furu­no Fin­land Oy on Furu­no kon­ser­nin 100% suo­ma­lai­nen tytä­ryh­tiö joka maa­han­tuo, toi­mit­taa ja asen­taa ja huol­taa navigointi‑, vies­tin­tä- ja kala­net­sin­tä­lait­tei­ta sekä jär­jes­tel­miä koti­maas­sa ja ulko­mail­la. Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat rat­kai­sut ulko­mai­sil­le ja koti­mai­sil­le varus­ta­moil­le, eri viran­omai­sil­le, tela­koil­le ja huvi­ve­nei­li­jöil­le.

Gamlakarleby Segelförening

Osas­to 4.12

Gam­la­kar­le­by Segelfö­re­ning r.f,(GSF) Kok­ko­lan van­hin urhei­luseu­ra perus­tet­tu 1872. Mes­suil­la tie­toa pur­jeh­dus­kou­lu­tuk­ses­ta junio­reil­le sekä aikui­sil­le. Mah­dol­li­suus kokeil­la pur­jeh­dus­ta pur­jeh­dus­si­mu­laat­to­ris­sam­me. Kil­pai­lu radio-ohjat­ta­vil­la pur­je­ve­neil­lä.

mustakari.fi

Grutech

Lai­tu­ri

Gru­tech Oy on edus­ta­nut FASSI–nostureita Suo­mes­sa yli 20 vuo­den ajan. Lisäk­si meil­lä on erit­täin pit­kä koke­mus ja vah­va osaa­mi­nen nos­tu­rei­den asen­nuk­sis­ta ja pääl­li­ra­ken­ta­mi­ses­ta.

Helaakoski

Lai­tu­ri

Nos­to­pal­ve­lut suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen tur­val­li­ses­ti, laa­duk­kaas­ti ja sitou­tu­nees­ti. Isot, pie­net ja eri­koi­sem­mat­kin nos­tot jo vuo­si­kym­me­nien koke­muk­sel­la.

Hokka

Osas­to 4.5

Val­mis­tam­me Suo­mes­sa laa­duk­kai­ta kel­lun­ta­pu­ki­nei­ta ja pelas­tus­lii­ve­jä
kai­ken­lai­seen vesil­lä liik­ku­mi­seen koti­mai­sel­la ammat­ti­tai­dol­la. Inno­va­tii­vi­sen täyt­tö­ra­ken­teen­sa ja ammat­ti­tai­toi­sen suun­nit­te­lun ansios­ta asus­te vapaut­taa liik­ku­mi­sen ja on siten miel­lyt­tä­vä pitää. Tuot­tei­dem­me val­mis­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na on asus­te­mai­suus varus­tet­tu­na huip­pu­tur­val­li­suu­del­la.

hokka.info

Jakobstads Båtvarv

Osas­to 1.11

Voim­me toteut­taa unel­mie­si puu­ve­neen. Raken­nam­me, enti­söim­me ja suun­nit­te­lem­me sen. Veneet val­mis­te­taan perin­tei­sin mene­tel­min mut­ta myös nyky­ai­ka­sia tek­nii­koi­ta käyt­täen. Joten ne ovat help­po­hoi­toi­sia ja kes­tä­viä.

Vi kan för­verkli­ga din dröm genom att byg­ga eller reno­ve­ra din drömbåt. Idag till­ver­kas våra exklusi­va träbå­tar fort­fa­ran­de som kva­li­tetshant­verk men med modern tek­nik. Det gör dem lätts­köt­ta, håll­ba­ra och behagli­ga för både män­nis­ka och natur.

jakobstadsbatvarv.fi

Jesaja Sport

Osas­to 2.2

Jesa­ja Spor­tin vali­koi­mas­ta löy­tyy monen­lais­ta väli­net­tä vesil­le kuin maas­toon, kajak­ke­ja, kanoot­te­ja, SUP-lau­to­ja sekä pol­ku- säh­kö- ja maas­to­pyö­riä. Tule tutus­tu­maan! 

jesajasport.fi

Kalastajan Kanava

Osas­to 4.20

Kalas­ta­jan Kana­va on vapaa-ajan kalas­ta­jan oma digi­me­dia, jon­ka löy­dät Face­boo­kis­ta, Ins­ta­gra­mis­ta, You­Tu­bes­ta ja jopa Tik­To­kis­ta ja Twit­te­ris­tä, sekä osoit­tees­ta kalastajankanava.fi.
Kalas­ta­jan Kana­val­la ker­ro­taan vii­koit­tain vink­ke­jä mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti kalas­tuk­ses­ta. Joka vii­kon­lop­pu tuo­tam­me suo­ran ajan­koh­tais­lä­he­tyk­sen Face­boo­kiin ja You­Tu­been, johon voi ilmai­sek­si kuka vaan osal­lis­tua kat­so­mal­la ja kom­men­toi­mal­la. Kalas­ta­jan Kana­van tavoit­tee­na on aut­taa kalas­ta­via suo­ma­lai­sia onnis­tu­maan parem­min omas­sa har­ras­tuk­ses­saan.

Kalas­ta­jan Kana­va tuo VESIL­LE-tapah­tu­maan uuden Alut­roll 465 Troo­per- veneen kalas­tus­va­rus­tel­tu­na.

 

kalastajankanava.fi

Kallastor

Lai­tu­ri

CASTELLO CH7 Ilma­tyy­ny­alus. CH7 Ilma­ke­ven­tei­set aluk­set ovat rat­kai­su tur­val­li­seen ja vai­vat­to­maan liik­ku­mi­seen ark­ti­sen saa­ris­ton vaa­ti­vis­sa tal­vio­lo­suh­teis­sa.

Kewatec

Lai­tu­ri

Kor­kean suo­ri­tus­ky­vyn alu­mii­ni­ve­neet ammat­ti­lai­sil­le. Kewa­tec on koko his­to­rian­sa ajan suun­ni­tel­lut ja toi­mit­ta­nut sato­ja alu­mii­nia­luk­sia maa­il­man­laa­jui­sel­le asia­kas­kun­nal­leen. Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat par­tio­ve­neet, meri­pe­las­tus­ve­neet, työ­ve­neet eri­lai­siin teh­tä­viin, mat­kus­ta­ja-aluk­set, öljyn- ja palon­tor­jun­ta-aluk­set, luot­si­ve­neet ja kalas­tusa­luk­set – monet teh­ty eri­tyis­vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti ja kaik­ki ammat­ti­käyt­töön.

kewatec.com

Keski-Pohjanmaan Paljuvuokraus

Osas­to 7.6

Vuo­kraam­me help­po­käyt­töi­siä ja die­sel-läm­mit­tei­siä pal­ju­kär­ry­jä Kes­ki-poh­jan­maan alu­eel­la. Varaa pal­ju hel­pos­ti net­ti­si­vuil­tam­me

www.kp-paljuvuokraus.fi

Kokkolan meripelastajat

Lai­tu­ri

Jo vuo­des­ta 1966 Kok­ko­lan Meri­pe­las­ta­jat ovat avus­ta­neet venei­li­jöi­tä ja viran­omai­sia meri­pe­las­tus­teh­tä­vis­sä. Teem­me vapaa­eh­tois­työ­tä ja haem­me jat­ku­vas­ti uusia meri­pe­las­ta­jia. Esil­lä myös Tros­si venei­li­jäl­le!

kokkola.meripelastus.fi

Kongsberg Maritime

Osas­to 4.4

Kongs­berg Mari­ti­me on maa­il­man joh­ta­va meri­tek­no­lo­gian val­mis­ta­ja. Laa­jan vali­koi­man inno­va­tii­vi­sia ja integroi­tu­ja tuot­tei­ta ja rat­kai­su­ja Kongs­berg Mari­ti­me tar­jo­aa tehok­kuut­ta, luo­tet­ta­vuut­ta, jous­ta­vuut­ta ja ympä­ris­tön kes­tä­vyyt­tä paran­taak­seen asiak­kai­den­sa lii­ke­toi­min­taa.

kongsberg.com/maritime

Merisaukot

Lai­tu­ri 

Kaik­kea pin­nan ja poh­jan välil­tä. Lai­te­su­kel­lus­ta ja uppo­pal­loa Kok­ko­las­sa.

Muotoilukeskus MUOVA, Vaasan ammattikorkeakoulu

Osas­to 6.5

ECO-BOAT – Keu­la koh­ti kier­to­ta­lout­ta

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ECO-BOAT ‑hank­keen tulok­siin ja kes­kus­te­le­maan 3D-tulos­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta!

Muo­toi­lu­kes­kus MUOVA (Vaa­san ammat­ti­kor­kea­kou­lu) toteut­taa ECO-BOAT ‑han­ket­ta. Hank­keen pää­ta­voi­te on luo­da vene­teol­li­suu­den yri­tyk­sil­le edel­ly­tyk­set siir­tyä line­aa­ri­ses­ta talous­mal­lis­ta koh­ti kier­to­ta­lout­ta. Hank­kees­sa luo­daan demon­straa­tioi­ta, uut­ta osaa­mis­ta, toi­min­ta­mal­le­ja ja ver­kos­to­ja liit­tyen kier­rä­tet­tä­viin mate­ri­aa­lei­hin ja 3D-tulos­tus­tek­no­lo­gi­aan sekä eko­lo­gi­seen tuo­te­muo­toi­luun ja kier­to­ta­lou­den lii­ke­toi­min­ta­mal­lei­hin.

Han­ke rahoi­te­taan REACT-EU-väli­neen mää­rä­ra­hois­ta osa­na Euroo­pan unioi­nin COVID-19-pan­de­mian joh­dos­toa toteut­ta­mia toi­mia ja sen kes­to on 1.11.2021 – 31.6.2023

Mökkielämä.fi

Osas­to 7.5

Lai­tu­rei­den ja lai­tu­ri­tar­vik­kei­den myyn­ti, asen­nus ja huol­to. Mas­sii­vi­be­to­ni­lai­tu­ri, beto­ni­pont­to­ni­lai­tu­ri, put­ki­pont­to­ni­lai­tu­ri, vene­lai­tu­ri, lai­tu­ri­tar­vik­keet, uima­lai­tu­ri, ark­ku­lai­tu­ri.

ottomarino.fi
mökkielämä.fi

Nord Star

Laituri

Nord Star ‑veneet val­mis­te­taan kes­tä­mään vuo­si­kym­me­niä poh­jois­mai­ses­sa ilmas­tos­sa. Venei­den koko­luo­kat vaih­te­le­vat aina 8‑metrisestä yhteys­ve­nees­tä 15-met­ri­seen luk­sus­jah­tiin, mut­ta nii­tä kaik­kia yhdis­tä­vät äärim­mäi­sen kes­tä­vä run­ko, ylel­li­sen hem­mot­te­le­va sisus­tus sekä huip­pu­luo­kan ajo­mu­ka­vuus ja ‑var­muus.

nordstar.fi

OD Center

Osas­to 7.2 + lai­tu­ri

Vene­liik­keem­me löy­dät­te Luo­dos­sa Kok­ko­lan ja Pie­tar­saa­ren välil­lä. Edus­tam­me usei­ta mark­ki­noi­den suo­si­tuim­pia merk­ke­jä. Esim. Bel­la, Flip­per, Falcon, Lin­der, Mercu­ry jne on luo­tet­ta­vuus, laa­tu ja hin­ta­ta­so jon­ka taak­se me voim­me aset­tua. Vene­myyn­tien lisäk­si meil­lä on trai­le­rit, kär­ryt, mön­ki­jät jne. Hoi­dam­me myös huol­to ja tal­vi­säi­ly­tys. Mes­sul­la meil­lä on esil­le laa­ja vali­koi­ma vene­mal­lis­tam­me

oceandealers.fi

Onninen

Lai­tu­ri

Koti­mai­nen Onni­nen. Onni­nen on tek­ni­ses­sä tuk­ku­kau­pas­sa toi­mi­va mer­kit­tä­vä koti­mai­nen yri­tys ja mark­kin­ajoh­ta­ja Suo­mes­sa. Sil­lä on 110 vuo­den koke­mus alal­ta. Onni­sel­la on vah­va jalan­jäl­ki Suo­mes­sa: mak­sam­me verot Suo­meen ja olem­me omal­ta osal­tam­me teke­mäs­sä Suo­mes­ta parem­paa asui­nym­pä­ris­töä.

Pidä Saaristo Siistinä ry

Osas­to­paik­ka 4.5 + Lai­tu­ri

Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry on vesil­lä­liik­ku­jien val­ta­kun­nal­li­nen ympä­ris­tö­jär­jes­tö, joka on vuo­des­ta 1969 työs­ken­nel­lyt puh­taam­man saa­ris­to- ja jär­vi­luon­non puo­les­ta. Yhdis­tyk­sen tavoit­tee­na on luo­da edel­ly­tyk­set kestävälle vesil­lä liik­ku­mi­sel­le ja luo­da yksilölle mah­dol­li­suu­det toi­mia ympäristön kan­nal­ta oikein ja vas­tuul­li­ses­ti.

Håll Skärgår­den Ren rf är en rik­som­fat­tan­de mil­jö­or­ga­ni­sa­tion för alla som rör sig till sjöss, som sedan år 1969 arbe­tat för en rena­re skärgårds- och ins­jö­mil­jö. Föreningens mål är att man ska kun­na röra sig till sjöss på ett hållbart sätt och få möjlighet att age­ra miljömässigt kor­rekt och ans­vars­fullt.

pidasaaristosiistina.fi

Päijän Boats

Osas­to 4.21 + Lai­tu­ri

Päi­jän tuo sou­ta­mi­sen 2020-luvul­le uusil­la, tehok­kail­la ja ergo­no­mi­aa kun­nioit­ta­vil­la airoil­la. Suo­ma­lais­ten sou­tu­ve­nei­den airot ovat olleet muut­tu­mat­to­mia vuo­si­sa­dan. Nyt Päi­jän on kehit­tä­nyt tek­ni­ses­ti edis­ty­neim­mät koti­mai­set Aerot®. Ne teke­vät sou­ta­mi­ses­ta hil­jai­sen sol­ju­vaa – ilman häi­riö­te­ki­jöi­tä, tie­ten­kin. Tule tutus­tu­maan Aerot-uutuu­teen sekä meri­kel­poi­siin Päi­jän-sou­tu­ve­nei­siin.

paijanboats.com

Rajavartiolaitos

Lai­tu­ri 

Raja­var­tio­lai­tos huo­leh­tii raja­tur­val­li­suu­des­ta ja meri­tur­val­li­suu­des­ta. Meri­tur­val­li­suu­teen kuu­luu meri­pe­las­tus, Ympä­ris­tö­va­hin­ko­jen tor­jun­ta, etsin­tä-ja pelas­tus­teh­tä­vät sekä vesi­lii­ken­teen val­von­ta.

raja.fi

Ranuan Tarvikekeskus

Osastot 7.3, 7.4 + Laituri

Uudet suur­myy­mä­läm­me on avat­tu Kok­ko­laan ja Ouluun! Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan laa­jaan vali­koi­maam­me, myy­mä­löis­säm­me esil­lä Yama­ha-perä­moot­to­reil­la varus­tet­tu­ja Finnmaster‑, Husky‑, AMT- ja Suvi-venei­tä.
Kok­ko­las­ta mei­dät löy­dät osoit­tees­ta Mes­ta­rin­tie 4 ja Oulus­ta osoit­tees­ta Por­tin­kaar­re 1.

Ranuan Tar­vi­ke­kes­kus toi­mii nel­jäl­lä paik­ka­kun­nal­la ja verk­ko­kau­pas­sa. Myy­mä­läm­me löy­dät Ranual­ta, Rova­nie­mel­tä, Oulus­ta sekä Kok­ko­las­ta.

Tar­vi­ke­kes­kuk­set ovat täy­den pal­ve­lun Yama­ha-talo­ja. Panos­tam­me eri­tyi­ses­ti laa­ja­mit­tai­seen asia­kas­pal­ve­luun tar­joa­mal­la myynti‑, varaosa‑, tarvike‑, ja huol­to­pal­ve­lut.

Verk­ko­kau­pas­sam­me on edus­tet­tui­na laa­duk­kai­ta tuo­te­merk­ke­jä, jos­ta toi­mi­tam­me konei­ta, lait­tei­ta sekä tar­vik­kei­ta koko Suo­meen.

Tavoit­teem­me on kehit­tää lii­ke­toi­min­taa nel­jäl­lä pää­toi­mia­lu­eel­la; Mari­ne-lii­ke­toi­min­ta (veneet, vesi­je­tit, perä­moot­to­rit), moot­to­ri­pyö­rät, moot­to­ri­kel­kat ja mön­ki­jät.

Edus­ta­miim­me tuo­te­merk­kei­hin kuu­lu­vat mm. Yama­ha, Finn­mas­ter, AMT, Suvi-veneet, Gar­min, Hon­da, Segway ja Cra­mer.

tarvikekeskusoy.fi

Rautio sports

Osas­to 4.3

Rau­tio Sports tuo Vesil­le mes­suil­le Red Padd­len sekä Star­boar­din SUP ja pur­je­lau­dat. Meil­tä löy­dät asian­tun­te­van pal­ve­lun sekä kaik­ki mitä vesil­lä tar­vit­set. 

rautiosports.fi

RE-Motors

Osas­to 7.1

RE Motors on toi­mi­nut yli 10 vuot­ta Pie­tar­saa­res­sa moot­to­ri­pyö­rä-alal­la. Toi­min­ta alkoi vuon­na 2007 Velo Motor­sin sivu­liik­kee­nä joka tar­jo­si huol­to­pal­ve­lui­ta sekä varao­sa­myyn­tiä.

Tänään RE Motors on täy­den pal­ve­lun moot­to­ri­pyö­rä­lii­ke.  Edus­tam­me alam­me huip­pubrän­de­jä kuten KTM, Husqvar­na Motorcycles, Kawa­sa­ki, Moto Guzzi sekä Apri­lia. Moot­to­ri­pyö­rien lisäk­si vali­koi­mas­ta löy­tyy myös mön­ki­jät sekä vesi­je­tit.

Vii­me vuon­na meil­lä oli kun­nia ryh­tyä (BRP) Sea-Doo vesi­jet­tien ja Can-Amin mön­ki­jöi­den jäl­leen­myy­jäk­si. Sea-Doo tun­ne­taan alal­la tren­de­jä luo­vis­ta inno­vaa­tiois­taan ​​ja huip­pu­tek­no­lo­gias­ta. Mes­suil­la esit­te­lem­me mm. vesis­koot­te­ri­maa­il­man huip­pu uutuus­mal­lin, Fish­Pro Trop­hy sekä super­suo­sit­tu Can-am Mave­rick Trail Base 700 T rin­nak­kai­sis­tut­ta­van mön­ki­jän.

Ter­ve­tu­loa mei­dän osas­tol­le tutus­tu­maan Sea-Doo ja Can-am uutuus­mal­lei­hin!

remotors.fi

Sarins Båtar

Osas­to­paik­ka 6.3  + Lai­tu­ri

Sar­go on nos­ta­nut laa­tus­tan­dar­din­sa uudel­le tasol­le käyt­tä­mäl­lä Sar­gon kehit­tä­mää Sar­go Pro­duc­tion Sys­tem (SPS) ‑mene­tel­mää. Mene­tel­mä takaa, että Sar­gon venei­den laa­tu pysyy vakio­na jokai­sen tuo­tan­to­vai­heen stan­dar­doi­tues­sa. Veneet val­mis­te­taan 100 % käsin Suo­mes­sa, ja raken­nus­työn jokai­ses­ta vai­hees­ta vas­taa­vat ammat­ti­tai­toi­set veneen­ra­ken­ta­jat.

sargoboats.com

Scania

Lai­tu­ri

Yli­voi­mais­ta Sca­nian talou­del­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta meril­le! Sca­nia-moot­to­rien väli­tön vas­te, erin­omai­nen tehon ja pai­non suh­de, polt­toai­ne­te­hok­kuus ja luo­tet­ta­vuus sopi­vat täy­del­li­ses­ti aina par­tio­ve­neis­tä ja kalas­tus­ve­neis­tä mat­kus­ta­ja­laut­toi­hin ja rah­ti­lai­voi­hin. Sca­nian vali­koi­mas­sa on 220–1 150 hv:n (162–846 kW) meri­moot­to­rei­ta oheis­lait­tei­neen. Sca­nian kans­sa voit luo­da aina käyt­tö­tar­pee­seen sopi­van voi­man­siir­to­rat­kai­sun. Sca­nia on luo­tet­ta­va kump­pa­ni sekä tela­koil­le että ope­raat­to­reil­le. Kat­ta­vat tuki­pal­ve­lum­me ovat käy­tet­tä­vis­sä aina suun­nit­te­lus­ta ja asen­nuk­ses­ta rat­kai­su­jen käyt­töön­ot­toon.

SeaMac Marine

Osas­to 5.3 + lai­tu­ri

Vene ja pien­ko­ne­lii­ke Bosund Luo­to. 2007:sta läh­tien.

Sand­ström veneet,
Tohat­su perä­moot­to­rit,
Arc­tic Cat moot­to­ri­kelk­ko­ja ja mön­ki­jät
Trap­per mön­ki­jät
Solis trak­to­rit
Kawa­sa­ki vesi­je­tit
Huol­to ja varao­sat

www.seamac.fi

SVL Group

Lai­tu­ri

SVL Group on ainut­laa­tui­nen levy- ja put­kiai­hioi­den leik­kaa­mi­seen ja aihioi­den jat­ko­ja­los­ta­mi­seen kes­kit­ty­nyt yri­tys­ryh­mä.

TOHA Vaappu

Osas­to 4.23

Käsi­työ­nä val­mis­te­tut vaa­put, saka­ra­pai­not ja peruk­keet.

tohavaappu.fi

Työkaluässä

Osas­to 2.5

Husqvar­nan Auto­mowe­rit sekä Pola­rik­sen vapaa-ajan­lait­teet.

tyokaluassa.net

Ursuit

Osas­to 4.22

Ursuit — tur­val­li­ses­ti vesil­le! Koti­mai­set kui­va­pu­vut, kuo­ria­sut, pauk­ku­lii­vit sekä muut vesil­lä liik­ku­jan tur­val­li­suus­va­rus­teet. Ursuit val­mis­taa sukel­lus- pelas­tus­kui­va­pu­ku­ja ammat­ti- ja har­ras­te­käyt­töön. Vakio­mal­lis­tom­me kat­taa yli 15 pin­nan pääl­lä käy­tet­tä­vää kui­va­pu­kua, sekä yli 10 sukel­lus­kui­va­pu­kua. Vakio­mal­lin kui­va­pu­ku­ja löy­tyy mie­hil­le, nai­sil­le sekä junio­reil­le. Kui­va­pu­ku­jen lisäk­si val­mis­tam­me myös esim. kuo­ria­su­ja ja kui­va­kas­se­ja.

Tuhan­net ammat­ti­lais­käyt­tä­jät ympä­ri maa­il­man luot­ta­vat Ursui­tin tuot­tei­siin, esim. pin­ta­pe­las­ta­jat, polii­sit, soti­laat ja meren­kul­ku­hen­ki­lös­tö. Har­ras­te­puo­lel­la tuot­teem­me ovat suo­sit­tu­ja esim. into­hi­mois­ten kalas­ta­jien, pur­jeh­ti­joi­den, sekä mui­den vesiur­hei­lu­har­ras­ta­jien paris­sa, jot­ka vaa­ti­vat varus­teil­taan paras­ta mah­dol­lis­ta käy­tet­tä­vyyt­tä ja muka­vuut­ta — kes­tä­vyy­des­tä ja tur­val­li­suu­des­ta tin­ki­mät­tä.

ursuit.com

Wikro Marin

Osas­to 6.1 + lai­tu­ri

Venei­tä kaik­kiin olo­suh­tei­siin. Mm. Yama­rin, Bus­ter, TG, Suvi, Zodiac. Yama­ha perä­moot­to­rit, vesi­je­tit.

wikromarin.fi

Willy´s Boats

Lai­tu­ri

Pul­petbå­tar och hyttbå­tar körgläd­je och eko­no­mi i sam­ma

paket! Hand­till­ver­ka­de i Öster­bot­ten!

Pul­pet­ti­ve­neet ja hyt­ti­ve­neet, ajo­nau­tin­toa ja talou­del­li­suut­ta

samas­sa pake­tis­sa! Käsin val­mis­tet­tu­na Poh­jan­maal­ta

willysboats.fi

Matkailu

Visit Joensuu

Osas­to 4.9

Joen­suu syk­kii moder­nia kau­pun­ki­lais­ta elä­mää, mut­ta luon­to löy­tyy heti nur­kan takaa. Olem­me maa­kun­tam­me kes­kus tapah­tu­mis­sa, ravin­to­lae­lä­mäs­sä ja ostos­mah­dol­li­suuk­sis­sa sekä lii­ken­teen sol­mu­koh­ta. Lähi­luon­tom­me tar­jo­aa kui­ten­kin luon­to­po­lut, uima­ran­nat, nuo­tio­pai­kat ja kalas­tus­mah­dol­li­suu­det aivan kes­kus­tan kupees­ta.

visitjoensuu.fi

Kalajoen kaupunki / Visit Kalajoki

Osas­to 4.6

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan vii­den täh­den Kala­jo­keen loma- ja asuin­paik­ka­kun­ta­na!

Kala­joel­la asut pal­ve­lu­jen lähel­lä luon­non rau­has­sa, meren äärel­lä. Käyt töis­sä lähel­lä, ja olet päi­vän päät­teek­si nopeas­ti koto­na tai har­ras­ta­mas­sa. Voit läh­teä hel­pos­ti ren­tou­tu­maan vaik­ka kyl­py­lään tai kon­sert­tiin. Tal­ven koit­taes­sa voit käper­tyä koti­soh­val­le, tai suun­na­ta laduil­le ja jää­la­keu­del­le ulkoi­le­maan.

Tule­han tutus­tu­maan Kala­joen mes­suo­sas­toon sekä osal­lis­tu­maan mat­ka­lah­ja­kor­tin arvon­taan!

visitkalajoki.fi

Kokkolan kaupunki

M/S Jen­ny

Kok­ko­la on vah­vas­sa myö­tä­tuu­les­sa, ja meil­lä on tar­jol­la pal­jon työ­paik­ko­ja monen­lai­sil­le osaa­jil­le. Kokkolaworks.fi-sivustolla ker­rom­me lisää elä­män­me­nos­ta, työs­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta Kok­ko­las­sa. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan!

kokkola.fi

Lappajärven Kesäteatteri

Osas­to 1.4

Unoh­da arjen mur­heet ja hyp­pää kesä­teat­te­rin vils­kee­seen!

Lap­pa­jär­ven kesä­teat­te­ri tuot­taa laa­du­kas­ta, kepe­ää ja humo­ris­tis­ta kesä­teat­te­ria, kon­sert­te­ja sekä stan­dup­pia.

Meil­tä löy­dät myös kokous­ti­lat, tilaus­sau­nan, majoi­tuk­set, akti­vi­teet­ti vuo­krauk­sen, opas­te­tut kalas­tus­reis­sut ja pal­jon muu­ta!

Tule Euroo­pan suu­ri­mal­le kraat­te­ri­jär­vel­le ja koe sen kos­mi­nen tun­nel­ma!

 

aquarius-resort.fi

kalastuspalvelut.fi

kraatterijarvi.fi

lappajarvenkesateatteri.fi

Lomallo

Osas­to  1.1

Lomal­lo on nyky­ai­kai­nen mat­kai­lu­pal­ve­lu ihmi­sil­le ja yri­tyk­sil­le, jot­ka arvos­ta­vat valin­nan vapaut­ta ja uusia elä­myk­siä. Asiak­kaa­nam­me saat ainut­laa­tui­sia ja raha­nar­voi­sia etu­ja mat­kois­ta ja pal­ve­luis­ta. Saat hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua: ker­ro loma­toi­vee­si, varaam­me mat­kat puo­les­ta­si.

lomallo.fi

Lomaneliöt

Loma­ne­liöt välit­tää osao­mis­tei­sia vapaa-ajan huo­neis­to­ja. Osao­mis­tus on mata­lan kyn­nyk­sen mal­li omis­taa vapaa-ajan huo­neis­to ja samal­la hyö­tyä vapaak­si jää­vis­tä ajan­koh­dis­ta sijoi­tuk­se­na.

lomaneliot.fi

Matkailulehti

Mat­kai­lu­leh­ti on Suo­men ainoa koti­maan­mat­kai­lun aika­kaus­me­dia: moni­puo­li­nen luku­pa­ket­ti ja verk­ko­si­vus­to parastasuomessa.fi.

parastasuomessa.fi

NAAST

Osas­to 7.7

NAAST —  pai­kal­lis­his­to­ri­aa, saa­ris­to­luon­toa ja ret­ki­pal­ve­lui­ta tar­joa­va yri­tys Öjan Kalas­ta­ja­ky­läs­sä.

naast.johku.com

Visit Kokkola

M/S Jen­ny

Tule tutus­tu­maan merel­li­sen Kok­ko­lan tar­jon­taan M/S Jen­nyl­lä. Kan­nel­la esit­täy­ty­vät myös pai­kal­li­set kalas­tus­mat­kai­lun tar­joa­jat. Par­haat vin­kit kalas­tuk­seen Kok­ko­las­sa! Lap­sil­le ongin­taa. M/S Jen­nyn viih­tyi­sä lai­va­ra­vin­to­la avoin­na koko mes­su­jen ajan.

visitkokkola.fi

Wasaline

Osas­to 4.26

Wasa­li­ne – Hiu­kan parem­paa uudel­la ympä­ris­töys­tä­väl­li­sel­lä Auro­ra Bot­nial­la

Auro­ra Bot­nian reit­ti kul­kee ainut­laa­tui­sen Meren­kur­kun saa­ris­ton läpi, joka on Suo­men ainoa Unescon luon­non­pe­rin­tö­koh­de ja yhdis­tää Meren­kur­kun ran­to­jen kau­pun­git Vaa­san ja Uuma­jan.
Yli­tä Meren­kurk­ku Vaa­sas­ta Uuma­jaan tai tee muka­va päi­vä­ris­tei­ly uudel­la, maa­il­man ympä­ris­töys­tä­väl­li­sim­mäl­lä mat­kus­ta­ja-auto­lau­tal­la Auro­ra Bot­nial­la.

Mat­kus­ta muka­vas­ti lai­van rau­hal­li­sis­sa loun­ge ‑tilois­sa, nau­ti run­saas­ta Saa­ris­to­lais­pöy­däs­tä tai her­kul­li­sis­ta annok­sis­ta ála car­te ‑ravin­to­las­sa sekä viih­tees­tä baa­ris­sa ja tee hyviä löy­tö­jä pie­nes­sä mut­ta hyvin varus­tel­lus­sa lai­van putii­kis­sa. Yhdis­tä päi­vään kokous tai ota mukaan auto ja läh­de ostos­mat­kal­le Uuma­jaan Meren­kur­kun yli! Mat­ka-aika on vain 3,5–4 tun­tia ja läh­tö­jä on päi­vit­täin 2–4 vuo­den ympä­ri.

wasaline.com

Muut

Asunto Björndahl

Osas­to 4.17

Asun­to Björn­dahl on asun­to­myyn­nin teho­y­ri­tys. Väli­täm­me sinus­ta sekä kodis­ta­si.

Asun­to Björn­dahl 010 440 2600

asuntobjorndahl.fi

Bayerncar

Osas­to 2.1

Bayerncar on merk­ki laa­dus­ta.

Bayerncar on tul­lut tun­ne­tuk­si Suo­mes­sa iloi­ses­ta ja luo­tet­ta­vas­ta tavas­ta teh­dä auto­kaup­paa jo lähes 20 vuo­den ajan. Vuo­sien aika­na Bai­je­rin pää­pai­no on ollut Pre­mium-seg­men­tin auto­kau­pas­sa, mut­ta mei­dät tun­ne­taan myös joh­ta­va­na myy­jä­nä ja val­mis­ta­ja­na lisä-ohjaa­mol­lis­ten hyö­ty­ajo­neu­von osal­ta.

bayerncar.com

BEEA Design

Osas­to 2.10

TULE, TUTUSTU JA IHASTU!

Pai­kal­lis­ta desig­nia vapaa-aikaan, MUKAVIMMAT koti­mai­set vaat­teet löy­dät meil­tä!

Ter­ve­tu­loa hypis­te­le­mään, sovit­ta­maan ja shop­pai­le­maan!

beea.fi

Caravanlandia

Osas­to 2.11

Aloi­ta elä­mys käy­mäl­lä liik­kees­säm­me Kok­ko­las­sa tai Lem­pää­läs­sä tai otta­mal­la yhteyt­tä mei­hin. Saat hyväk­si kehut­tua pal­ve­luam­me, joka on alus­ta asti perus­tu­nut rei­luun ja rehel­li­seen kau­pan­käyn­tiin. Meil­le on tär­ke­ää, että kau­pan­te­ko on molem­mil­le osa­puo­lil­le help­po ja muka­va tapah­tu­ma. Koros­tam­me pal­ve­lun tär­keyt­tä niin myyn­nis­sä kuin huol­los­sam­me. Hyväl­lä työ­mo­ti­vaa­tiol­la luom­me muka­van ilma­pii­rin, jot­ta sinun on muka­va tul­la tutus­tu­maan ajo­neu­voi­hin ja tar­vi­ke­va­li­koi­miim­me. Meil­le cara­van­lan­dia­lai­sil­le tär­kein­tä on hyvä mat­ka. Tie­sit­hän, että mei­dän kans­sa onnis­tuu kau­pan­käyn­ti myös täy­sin etä­nä. Hoi­dam­me kai­ken pape­ri­työn säh­köi­ses­ti ja voim­me toi­mit­taa ajo­neu­von juu­ri sinun halua­maa­si paik­kaan.

caravanlandia.fi/

Clewat

Laituri

Clewat oy on ympä­ris­tö­tek­no­lo­giayh­tiö Kok­ko­las­ta, joka on kehit­tä­nyt ja val­mis­taa vesis­tön­puh­dis­tusa­luk­sia ja lumen­su­la­tus­lait­teis­to­ja.

Cleansweep aluk­sel­la voi­daan kerä­tä vesis­töis­tä muo­vi­ros­kaa, hait­ta­kas­vil­li­suut­ta ja jopa öljyä. Yhtiön mark­ki­na-alue on glo­baa­li, ja täl­lä het­kel­lä aluk­sem­me ovat ope­roi­mas­sa Filip­pii­neil­lä, Suo­mes­sa ja Yhdys­val­lois­sa.

clewat.com

Ekorosk

Osas­to 6.2

Ab Eko­rosk Oy toi­mii kym­me­nes­sä kun­nas­sa ja pal­ve­lee 123 000 asu­kas­ta. Eko­ros­kin toi­min­ta-alu­ee­seen kuu­lu­vat Evi­jär­vi, Kau­ha­va, Kaus­ti­nen, Kok­ko­la, Kruu­nu­pyy, Luo­to, Peder­sö­re, Pie­tar­saa­ri, Uusi­kaar­le­pyy ja Vete­li. Toi­min­nan kes­kuk­set muo­dos­ta­vat jäte­kes­kuk­set Kok­ko­las­sa ja Pie­tar­saa­res­sa. Toi­min­ta-alu­eel­la on 23 hyö­ty­käyt­tö­ase­maa ja 97 % jät­tees­tä kier­rä­te­tään, täs­tä 47 % mate­ri­aa­li­na. Tämän vuo­den uutuuk­siin kuu­lu­vat bio­jät­teen pak­kaa­mi­nen pape­ri­pus­siin hei­nä­kuun 19. päi­vä alkaen ja pak­kaus­ma­te­ri­aa­lin keräyk­sen laa­je­ne­mi­nen asun­to­yh­tiöi­hin, jois­sa on vii­si tai enem­män asun­toa.

 

Ab Eko­rosk Oy ver­kar inom tio kom­mu­ner och bet­jä­nar 123 000 invå­na­re. Till Eko­rosks verk­sam­het­sområ­de hör Evi­jär­vi, Jakobs­tad, Kar­le­by, Kau­ha­va, Kaust­by, Kro­no­by, Lars­mo, Nykar­le­by, Peder­sö­re och Vetil.  Avfallscent­ra­ler­na i Jakobs­tad och Kar­le­by utgör cent­rum för verk­sam­he­ten. På verk­sam­het­sområ­det finns 23 åter­vin­ningss­ta­tio­ner och 97 % av avfal­let åter­vinns, av det­ta åter­vinns 47 % som mate­rial. Nytt för i år är att bio­av­fal­let ska pac­kas i pap­perspå­sar från och med 19. juli och att insam­lin­gen av för­pack­nings­ma­te­rial utvid­gas till bos­tads­bo­lag som har fem eller fler bos­tä­der.

Elisa

Osas­to 4.25

elisa.fi

Extreme Life

Sata­ma-allas

Fly­boar­dil­la voit sukel­taa tor­pe­don lail­la ja len­tää jopa 20m kor­keu­des­sa! Syök­sy ohjuk­se­na vedes­tä ja tun­ne mie­leen­pai­nu­vin len­toe­lä­mys. Ylei­sö­len­nä­tyk­siä molem­pi­na päi­vi­nä, tule kokei­le­maan!

Itse­ko­kei­lu: 10min-60e ja 20min-100e.
Tan­dem len­to: 5min-60e ja 10min-100e.
Tämä sisäl­tää opas­tuk­sen ja kaik­ki elä­myk­seen tar­vit­ta­vat varus­teet.

extremelife.fi

Finn Svala

Osas­to 4.11

Sva­la of Fin­land val­mis­taa hup­pu­laa­duk­kai­ta alus- ja välia­su­ja kaik­kiin akti­vi­teet­tei­hin. Mes­suil­la hyviä tar­jouk­sia eri­lai­sis­ta Meri­no­vil­la­tuot­teis­ta: t‑paitoja, boxe­rei­ta, hup­pa­rei­ta jne.

svala.com

Hetemark / Scandia Rent

Osas­to 2.6

Scan­dia Rent on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta auto­vuo­kraus­ket­juis­ta, jon­ka juu­ret juon­ta­vat Suo­men ensim­mäi­seen auto­vuo­kraa­moon. Yrit­tä­jä­ve­toi­nen toi­min­ta­mal­lim­me takaa sen, että tar­joam­me aina paras­ta pai­kal­lis­ta auto­vuo­kraus­ta. Pai­kal­li­nen yrit­tä­jäm­me Kala­joel­la, Kok­ko­las­sa ja Yli­vies­kas­sa on aina val­mii­na pal­ve­le­maan auton­vuo­kraus­asiois­sa.   p.0442582584

scandiarent.fi

Hopsis

Osas­to 1.15

Hop­sis ben­jit­ram­po­lii­ni ran­tau­tuu VESIL­LE-mes­sui­hin Kok­ko­las­sa 27–28.5.2023. Tule kokei­le­maan kor­kei­ta hyp­py­jä ja tupla­volt­te­ja 6 m kor­keu­des­sa!
Pomp­pu­lin­nat 5€/15min
Ben­jit­ram­po­lii­ni 5€/3min.

hopsis.fi

Iloinen Keittiö

Osas­to 4.2

Kievarila Kissankello

Osas­to 4.14

Kie­va­ri­la Kis­san­kel­lon Waa­te­kam­ma­ris­ta löy­dät uniik­kia muo­tia suo­raan Rans­kas­ta ja Ita­lias­ta, kai­ke­ni­käi­sil­le ja ‑kokoi­sil­le nai­sil­le.

kievarila.fi

 

Kujala Motorsport

Junio­ri­ta­son moot­to­riur­hei­lu­toi­min­taa maal­la, merel­lä ja lumes­sa.

 

Kokkolan Ilmailukerho

Osasto 4.24 + Laituri

Tulem­me esit­te­le­mään len­to­kou­lu­tus­tam­me UPL, LAPL ja PPL  lupa­kir­joil­le ja yhteis­työ­tä Kruu­nu­pyyn Ilmai­lu­lu­kion kans­sa jota olem­me teh­neet tois­ta­kym­men­tä vuot­ta ja AIRBAS simu­laat­to­ria joka on len­to­ken­täl­lä, tuom­me IKARUS C 42 vesi­len­to­ko­neen myös näy­til­le.

kokkolanilmailukerho.fi

LähiTapiola

Osas­to 4.16

Hoi­da venee­si vakuu­tus­tur­va kun­toon Lähi­Ta­pio­lan vene­va­kuu­tuk­sel­la, niin pää­set vesil­le ilman huo­lia!
Lähi­Ta­pio­lan vene­va­kuu­tuk­sis­ta löy­dät sinun veneel­le­si sopi­van vakuu­tuk­sen, oli jut­tusi pur­jeh­dus tai moot­to­ri­ve­nei­ly. Täl­lä het­kel­lä saat 30 % alen­nus­ta ensim­mäi­sen vuo­den vakuu­tus­mak­sus­ta (kos­kee uusia sopi­muk­sia). Vakuu­tus on voi­mas­sa ympä­ri vuo­den ja tur­vaa sekä venee­si että sen varus­tei­ta. Tule jut­te­le­maan asian­tun­ti­joi­dem­me kans­sa!

www.lahitapiola.fi/henkilo/sivut/pohjanmaan-venevakuutus

LVI-More

Osas­to 2.9

Meil­tä Sca­nof­ficen maa­han­tuo­mat Mit­su­bis­hi Elect­ric ilma­läm­pö- ja ilma­ve­si­läm­pö­pum­put, sekä aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät asen­net­tu­na.

Takuul­la ja ammat­ti­tai­dol­la!

lvimore.fi

Mercedes Benz

Osas­to 5.2

Käyt­tö­au­to Kok­ko­la ja Merce­des-EQ täys­säh­kö­mal­lis­to esil­lä mes­suil­la.

Ajat muut­tu­vat, mut­ta yksi asia pysyy – Merce­des kul­kee kehi­tyk­sen kär­jes­sä. Täys­säh­köi­nen, vauh­dil­la kas­va­va Merce­des-EQ-mal­lis­to on vas­taus pait­si tämän päi­vän, myös tule­vai­suu­den tar­pei­siin. Mes­suo­sas­tol­lam­me on näh­tä­vä­nä seu­raa­vat Merc­des-EQ-mal­lit: EQA 300 4MATIC, EQB 300 4MATIC, EQE 350 ja EQS 450 4MATIC SUV. 

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan! 

mercedes-benz.fi

OP Keski-Pohjanmaa

Osas­to 5.1

Meil­tä rat­kai­sut päi­vit­täi­siin pank­ki­pal­ve­lui­hin, lai­na­tar­pei­siin, sääs­tä­mi­seen, sijoit­ta­mi­seen ja yksi­löl­li­seen varal­li­suu­den­hoi­toon. Yri­tys­pan­kis­tam­me kat­ta­vat pal­ve­lut yri­tyk­sil­le. Osuus­pan­kin omis­ta­ja-asiak­kaa­na saat tun­tu­vat alen­nuk­set pank­ki­pal­ve­luis­ta ja vakuu­tuk­sis­ta sekä uudis­tu­neet sijoit­ta­mi­sen edut.
Ter­ve­tu­loa!

op.fi/web/op-keski-pohjanmaa

PKK-sähkö

Osas­to 2.7

Olem­me pää­osin Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­la toi­mi­va säh­kö­alan ura­koin­ti­lii­ke. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat mm. pro­ses­si­säh­köis­tyk­set, instru­men­toin­nit, auto­maa­tio­asen­nuk­set, säh­kö­saa­tot, kun­nos­sa­pi­to sekä valais­tus­sa­nee­rauk­set ‑huol­lot ja ‑asen­nuk­set. Meil­le on kun­nia-asia teh­dä laa­du­kas­ta ja ammat­ti­tai­tois­ta säh­kö­asen­nus­työ­tä asiak­kai­dem­me toi­vei­den mukai­ses­ti.

pkksahko.fi

Pörhön Autoliike

Osas­to 2.3

Uudet VW:t, Audit ja Sea­tit. Myyn­ti ja huol­to.

porho.fi

Robbis Hobby Shop

Osas­to 1.16

Rob­bis Hob­by Sho­pin vali­koi­mis­ta monen­lai­set radio-ohjat­ta­vat, metal­lin­pal­jas­ti­met ja muut. Tutus­tu lajaan vali­koi­maam­me verk­ko­kau­pas­sam­me. Nopeat toi­mi­tuk­set! Suo­si­tut tuot­teet

rhs.fi

Silmäsairaala Pilke

Osas­to 6.4

Sil­mä­sai­raa­la Pil­ke on Suo­men joh­ta­va lase­ra­vus­tei­sen sil­mä­ki­rur­gian tar­joa­ja. Kaut­tam­me saat­te kat­ta­vat sil­mä­ki­rur­gi­set pal­ve­lut: laser­leik­kauk­set, mukaan lukien mark­ki­noi­den hel­lim­mäl­lä ja tar­kim­mal­la CLEAR-mene­tel­mäl­lä sekä lins­si- ja har­maa­kai­hi­leik­kauk­set. Myös luo­mi­leik­kauk­set ja kas­vo­jen alu­een esteet­ti­set botu­lii­ni-injek­tiot kuu­lu­vat pal­ve­lui­him­me. Toi­men­pi­tee­seen pää­set suju­vas­ti jonot­ta­mat­ta.

Kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me läh­tö­koh­tam­me on asiak­kaan näkö­ky­vyl­le par­haan rat­kai­sun tar­joa­mi­nen. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me koko­nais­val­tai­ses­ti teh­den leik­kaus­ko­ke­muk­sen Teil­le hel­pok­si ja vai­vat­to­mak­si.

Ter­ve­tu­loa pal­vel­ta­vak­sem­me!

silmasairaalapilke.fi

Silvann

Osas­to 4.13

Kah­den Kajaa­ni­lai­sen ystä­vyk­sen perus­ta­ma lifes­ty­le- ja sisus­tus­tuo­tey­ri­tys.

Vali­koi­mas­sam­me Sil­van­nin suun­nit­te­le­mat pel­la­vai­set kodin sisus­tus­teks­tii­lit, sekä hamam- ja voh­ve­li tuot­teet. Val­mis­tam­me myös soi­ja- ja mehi­läis­va­ha­kynt­ti­löi­tä.

Vali­koi­mas­tam­me löy­dät myöd mui­ta poh­jois­maa­lai­sia sisus­tusbrän­de­jä kuten Ib Laur­sen, Nico­las Vahe, Erns.

Tuot­teem­me on val­mis­tet­tu eko­lo­gi­ses­ti, aikaa ja kulu­tus­ta kes­tä­mään.

Meil­lä on myy­mä­lä Kajaa­nin kes­kus­tas­sa Kaup­pa­pi­han Puo­ti sekä verk­ko­kaup­pa

silvann.fi

Tmi August Trade

Osasto 4.15

Tmi August Tra­de on käsi­työ­läis yri­tys ja myy perin­tei­siä itse käsin­teh­ty­jä päre­ko­re­ja ja kau­nii­ta lin­nun­pönt­tö­jä.

Vaasan Laskuvarjokerho

Osasto 4.10

Vaa­san Las­ku­var­jo­ker­ho on perus­tet­tu vuon­na 1969. Sii­tä läh­tien ker­ho on toi­mi­nut nykyi­sel­lä pai­kal­laan Vaa­san len­toa­se­man vie­res­sä len­nät­täen pai­kal­li­sia ja vie­rai­le­via las­ku­var­jo­hyp­pää­jiä tai­vaal­le.

skydivevaasa.com

Vaskisepät

Osas­to 2.4

Suo­men Vas­ki­se­pät Oy teke­vät kat­to­re­mont­te­ja ja katon maa­lauk­sia ympä­ri Suo­men.

Kok­ko­lan pai­kal­li­set pel­ti­se­pät tako­vat kone­sau­ma­ka­tot 20v vesi­tii­veys­ta­kuul­la.

Tule jutut­ta­maan kat­toam­mat­ti­lai­sia osas­tol­lem­me ja osal­lis­tu samal­la arvon­taan!

Hyö­dyn­nä mes­su­tar­jous!

vaskisepat.fi

Ruoka & Juoma

Sia-jäätelövaunu, Burger Village

Osas­to 1.13 

burgervillage.fi

Haapasalon Hatsapuri

Osas­to 1.2

Tar­jol­la on her­kul­li­sia hats­a­pu­re­ja ja lavash-lei­piä.

Ter­ve­tu­loa her­kut­te­le­maan täyttävällä annok­sel­la, jol­la jak­saa sei­la­ta koko mes­sut läpi!

hatsapuri.fi

happyfood&people

Osas­to 3.5

happyfood&people sekä mei­dän Nan­ne mais­tat­taa Suo­ma­lai­nen Menes­tys­re­sep­ti kisas­ta tut­tu­ja, her­kul­li­sia Hap­py Soup Keit­to­ja mes­suil­la!

Nämä ovat jokai­sen venei­li­jän tämän kesän Must Have-Vene­va­ra!!

Arvo­taan myös tuo­te­pa­ket­te­ja ja syö­dään hyvin!

Ter­ve­tu­loa moik­kaa­maan!!

happyfoodandpeople.com

Hunajaa Kälviän Peitsolta

Osas­to 3.1

Huna­ja­tuot­teet suo­raan pien­tuot­ta­jal­ta.

spicearoma.fi

Liisankankaan jäätelö

Osas­to 3.6

Lii­san­kan­kaan Jää­te­löä Pih­ti­pu­taal­ta. Lähi­jää­te­löä Maa­ti­lal­ta suo­raan.

liisankankaanjaatelo.fi

Petit Moulin

Osas­to 1.14, 3.4

Maku­la­kut, popcorn ja hat­ta­rat

Salonurmen tila

Osas­to 3.3

Salo­nur­men tilan High­lan­der Luo­mu­li­has­ta val­mis­tet­tu­ja Haik­ku ham­pu­ri­lai­sia ja Haik­ku keba­bia.

salonurmentila.fi

Skorpan

Osas­to 7.8

Olem­me kort­te­li­lei­po­mo Ska­tas­sa Pie­tar­saa­res­sa. Meil­lä voit naut­tia kupil­li­sen kah­via, syö­dä kane­li­pul­laa tai ostaa lei­pää mukaa­si kotiin. Vuo­des­ta 2015 olem­me myös val­mis­ta­neet jää­te­löä. Asiak­kaat ovat pitä­neet jää­te­lös­täm­me ja tänä vuon­na tar­joam­me niin van­ho­ja kuin uusia­kin maku­ja.

skorpan.fi

Suomen Marjat

Osasto 4.1

 

Aitoa­kin aidom­pi juo­ma sisäl­tää hyvän, raik­kaan maun lisäk­si mm. anto­sy­ane­ja, antiok­si­dant­te­ja ja mui­ta mar­jas­ta saa­ta­via hyvää teke­viä aine­so­sia. Mut­ta ennen kaik­kea suo­ma­lai­nen herk­ku, jota voi naut­tia puh­taal­la oma­tun­nol­la … itsel­le & kave­reil­le ja vaik­ka­pa lap­sil­le.

 berryfun.fi

Tower Bistro

Ravin­to­la

Her­kul­li­set ruo­at tuo­reis­ta raa­ka-aineis­ta. Annis­ke­lua­lue. Eri­kois­ruo­ka­va­liot.

towerbistro.fi

Villi / Finn Spring

Osas­to 3.2

Vil­li on kes­ki­poh­ja­lai­sen per­hey­ri­tys Finn Sprin­gin vas­tuul­li­nen juo­mabrän­di. Raik­kaat Mul­ti­lan läh­teen veteen val­mis­te­tut Vil­li­ve­det tule­vat Toho­lam­mil­ta. Mais­ta uudet Vil­li Vita­mii­ni­ve­det sekä vic­hyt ja läh­de­ve­det!

finnspring.fi

villivesi.fi

Wild&Berg

Osas­to 1.3

Täys­vä­li­pa­lo­ja täy­teen elä­mään, ravin­to­rik­kai­ta makue­lä­myk­siä
Suo­men puh­taas­ta luon­nos­ta. Val­mis­tet­tu Kaus­ti­sel­la.

wildandberg.fi

Tervetuloa!