Info

AIKATAULU
Mes­sut ovat avoin­na ylei­söl­le la 27.5 ja su 28.5 klo 10–17

Tel­tat ovat val­mii­ta pe 26.5 klo 14.00. Osas­to­jen sisus­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta tämän jäl­keen klo 21.00 asti.

Jos sinul­la on oma teltta/katos niin voit lait­taa paik­ka­si pe 26.5 klo.9.00- 21.00 välil­lä.

Mes­suo­sas­tot tulee olla puret­tu­na sun­nun­tai­na 28.5 kel­lo 23.00 men­nes­sä.

 

RINTAKORTIT

Rin­ta­kor­tit voit nou­taa infos­ta per­jan­tais­ta alkaen. Rin­ta­kort­te­ja ei tar­vit­se tila­ta erik­seen hen­ki­löi­den nimil­lä.

 

YRITYKSESI NÄKYVYYS MESSULUETTELOSSA JA JULKAISUISSA

Lähe­tät­hän meil­le logon­ne ja lyhyen esit­te­ly-/in­fo­teks­tin yri­tyk­ses­tän­ne. (max 200 merk­kiä)
Tämä tulee esil­le net­ti­si­vuil­lem­me ja mes­su­leh­teen näyt­teil­lea­set­ta­ja­luet­te­loon.

Some­ka­na­vis­sa tulem­me esit­te­le­mään myös kaik­ki muka­na ole­vat yri­tyk­set sto­ryn puo­lel­la, joten lähe­tät­hän tähän lisäk­si jon­kin sopi­van kuvan.
Teks­ti somes­sa tulee ole­maan sama kuin näyt­teil­lea­set­ta­ja­luet­te­los­sa.
Lähe­tät­hän nämä kaik­ki 8.5 men­nes­sä.

Yri­tyk­sen­ne esit­te­ly­teks­tin voit­te ilmoit­taa osoit­tee­seen nea.sarkijarvi@hillagroup.fi

KALUSTEET

Mes­suo­sas­to­jen ja telt­to­jen raken­ta­mi­ses­ta vas­taa Mai­se­ri Oy.
Tutus­tu tuot­tei­siin täs­tä

Tilauk­set: info@rohkievents.fi

 

RAVINTOLA

Menu ilmoi­te­taan lähem­pä­nä tapah­tu­maa.  

 

PYSÄKÖINTI

Pysä­köin­ti tapah­tu­man aika­na Tapah­tu­ma­puis­toon, jos­ta non-stop kul­je­tus bus­sil­la aivan alu­eel­le saak­ka. Näyt­tei­lea­set­ta­jil­le pysä­köin­ti on ilmai­nen.  Bus­sit kul­ke­vat LA & SU klo. 9–17 välil­lä. Mes­sua­lue on sul­jet­tu autoil­ta lau­an­tais­ta sun­nun­tai­hin tur­val­li­suus­syis­tä.

Hinnat

Lai­tu­ri­pai­kat:

35 € / m2 (veneen pituus x leveys)
Alen­nus venees­tä nro 2. 20 %,
nro 3. 30 %, nro 4. ja sitä seu­raa­vis­ta 40 %
Vene nro 1. on aina suu­rin, nro 2. toi­sek­si suu­rin jne.

Maa­osas­to:

35 € / m2 (sis. maa-alu­een ilman katos­ta)
Mini­mi­ko­ko 6 m²
(mini­mi­ko­koi­sel­le osas­tol­le oma val­koi­nen telt­ta)

Osal­lis­tu­mis- ja media­mak­su 120€
(Sisäl­tää näky­vyy­den näyt­teil­lea­set­ta­ja­luet­te­los­sa, netis­sä sekä näky­vyy­den tapah­tu­man some­ka­na­vas­sa).

Säh­köt A10 119€ A16 129€  

Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään voi­mas­sa ole­va alv.

Kysy mah­dol­li­suut­ta isom­mas­ta näky­vyys­pa­ke­tis­ta!